Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 45
 • Pozycja
  Некоторые аспекты церковной экономики
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009-06) Ohirko, Oleh
  W artykule rozpatruje się wybrane aspekty kościelnej gospodarki. Wskazuje się problemy wzrostu i upadek kościelnej gospodarki w dziejach Cerkwi. Przedstawia się propozycje rozwiązań problemów ekonomicznych.
 • Pozycja
  Bariery we współpracy rolników z otoczeniem instytucjonalnym
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009-06) Zając, Dariusz; Kata, Ryszard
  W artykule zaprezentowano bariery we współpracy rolników z otoczeniem instytucjonalnym w regionie o rozdrobnionej strukturze gospodarstw. Starano się przy tym odpowiedzieć na pytanie, czy występuje zróżnicowanie pod tym względem w zależności od takich cech, jak: powierzchnia użytków rolnych i siła ekonomiczna gospodarstwa oraz wiek i wykształcenie jego właściciela. Materiał źródłowy artykułu stanowią wyniki badań przeprowadzonych w 2007 roku. Badania ankietowe miały charakter badań częściowych – reprezentatywnych (metoda losowania warstwowego). Sondażem diagnostycznym przy użyciu kwestionariusza wywiadu objęto 856 rolników, właścicieli gospodarstw rolnych z regionu rozdrobnionego rolnictwa, tj. z trzech województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.
 • Pozycja
  Wykorzystanie wybranych instrumentów polityki strukturalnej UE w województwie podkarpackim
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009-06) Sowa, Bożena
  Polska wstępując 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej włączyła się w realizację jednej z ważniejszych wspólnotowych polityk – polityki spójności, mającej na celu promowanie harmonijnego rozwoju całego terytorium Unii Europejskiej poprzez działania prowadzące do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju jej regionów, a tym samym do wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Wspólnoty. Dzięki odpowiedniemu ukierunkowaniu działań realizowanych w ramach polityki spójności przy wsparciu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, Polska ma szansę na znaczne przyspieszenie procesów zmierzających do osiągnięcia konwergencji z innymi regionami i krajami Unii Europejskiej. Celem niniejszego artykułu jest analiza efektywności wdrażania funduszy strukturalnych w województwie podkarpackim dokonana na podstawie raportu opublikowanego przez Urząd Marszałkowski województwa podkarpackiego. Należy zauważyć, że ostateczne rozliczenie efektów europejskiej polityki spójności wynikających z zobowiązań lat 2004–2006 nastąpi dopiero w 2009 r., gdy znane będą dane na temat wykorzystania środków i wdrożenia poszczególnych programów na koniec 2008 r. Natomiast bezpośrednie i pośrednie efekty realizacji wielu projektów współfinansowanych z funduszy mogą pojawić się z opóźnieniem, często nawet kilkuletnim.
 • Pozycja
  Rola instytucji państwa w zmianie polityki energetycznej Polski
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009-06) Frączek, Paweł
  W artykule omówiono rolę instytucji państwa w działaniach służących transformacji sektora energetycznego oraz przedstawiono zestaw działań, jakie należy podjąć, aby zmodernizować sektor energii w Polsce. Zawarto również omówienie oczekiwań społecznych, występujące w krajach UE, dotyczących kierunków transformacji sektora energii oraz przedstawiono wnioski z oceny procesu modernizacji sektora energii w Holandii i na Węgrzech.
 • Pozycja
  Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009-06) Kucharek, Daniel; Tokarski, Mirosław
  Przedstawione w artykule zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych wskazują zakres czynności, które należy zrealizować oraz wyznaczają struktury organizacyjne odpowiedzialne za ich realizację. Istnienie procedur postępowania w przypadku zaistnienia zamachu pozwoli sprawnie przeprowadzić akcję ratowniczą, a tym samym zmniejszyć liczbę ofiar i rozmiary strat w infrastrukturze przedsiębiorstwa.