Kontemporarne ujęcie natury kapitału w aspekcie fizycznych metafor i analogii w ekonomii

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-06
Autorzy
Kurek, Bartosz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Kapitał jest kategorią z dziedziny ekonomii i rachunkowości. Dotychczas w tych naukach nie osiągnięto jednak konsensusu w kwestii zrozumienia natury tego spornego pojęcia. Liczni autorzy podejmowali próby zestawienia definicji i teorii kapitału powszechnie występujących w literaturze. Twórcy teorii kapitału częstokroć sięgali do zabiegu metafory i analogii w celu wyjaśnienia istoty wspomnianej kategorii. W pracy podjęto próbę przedstawienia występujących w literaturze analogii i metafor z dziedziny fizyki, które stały się podstawą wyjaśnienia istoty kapitału jako abstrakcyjnej zdolności do wykonania pracy. Takie podejście jest propozycją konsensusu pomiędzy badaczami i twórcami teorii tej kategorii. Odseparowuje ono bowiem abstrakcyjny, homogeniczny kapitał od heterogenicznych, konkretnych zasobów. Pojawia się wówczas możliwość porównywania stóp zwrotu z kapitału, niezależnie od miejsca jego „ucieleśnienia”. Stosowanie zabiegów metafory i analogii wymaga jednakże uwzględnienia ograniczeń wynikających z odmienności fizyki i ekonomii.
Capital is a category common in economics and accounting. So far researchers have not reached agreement as to the understanding of that term. Numerous authors have tried to gather definitions and theories of capital that commonly appear in academic literature. Creators of capital’s theories have often used metaphors and analogies in order to explain the essence of the above mentioned kind. The paper presents analogies and metaphors from physics that might be considered as a milestone in understanding capital as an abstract ability to perform labour. Such an approach is a proposal of consensus among researchers and creators of capital’s theories. That approach differentiates abstract, homogenous capital from heterogeneous, concrete assets. Then one can compare rates of return on capital, no matter where capital is embodied. The usage of metaphors and analogies requires taking into consideration limitations stemming from differences between physics and economics.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009), s. 350-360