Bariery we współpracy rolników z otoczeniem instytucjonalnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-06
Autorzy
Zając, Dariusz
Kata, Ryszard
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zaprezentowano bariery we współpracy rolników z otoczeniem instytucjonalnym w regionie o rozdrobnionej strukturze gospodarstw. Starano się przy tym odpowiedzieć na pytanie, czy występuje zróżnicowanie pod tym względem w zależności od takich cech, jak: powierzchnia użytków rolnych i siła ekonomiczna gospodarstwa oraz wiek i wykształcenie jego właściciela. Materiał źródłowy artykułu stanowią wyniki badań przeprowadzonych w 2007 roku. Badania ankietowe miały charakter badań częściowych – reprezentatywnych (metoda losowania warstwowego). Sondażem diagnostycznym przy użyciu kwestionariusza wywiadu objęto 856 rolników, właścicieli gospodarstw rolnych z regionu rozdrobnionego rolnictwa, tj. z trzech województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.
In the article were presented the barriers in cooperation of farmers with institutional environment in region with crumbled structure of farms. It was tried to answer a question whether differentiation appears in relation to dependence on such features as: surface of agricultural lands and economic strength of farms, as well as age and formation of the owner. The source material of article contains results of investigations carried out in 2007. Investigation questionnaire dusts character of partial investigations – representative (method of stratify drawing). Diagnostic soundings with use of questionnaire of interview covered 856 farmers, owners of agricultural farms from region of crumbled agriculture, i.e. from three provinces: świętokrzyskie, małopolskie and podkarpackie.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009), s. 541-550