Wykorzystanie wybranych instrumentów polityki strukturalnej UE w województwie podkarpackim

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-06
Autorzy
Sowa, Bożena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Polska wstępując 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej włączyła się w realizację jednej z ważniejszych wspólnotowych polityk – polityki spójności, mającej na celu promowanie harmonijnego rozwoju całego terytorium Unii Europejskiej poprzez działania prowadzące do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju jej regionów, a tym samym do wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Wspólnoty. Dzięki odpowiedniemu ukierunkowaniu działań realizowanych w ramach polityki spójności przy wsparciu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, Polska ma szansę na znaczne przyspieszenie procesów zmierzających do osiągnięcia konwergencji z innymi regionami i krajami Unii Europejskiej. Celem niniejszego artykułu jest analiza efektywności wdrażania funduszy strukturalnych w województwie podkarpackim dokonana na podstawie raportu opublikowanego przez Urząd Marszałkowski województwa podkarpackiego. Należy zauważyć, że ostateczne rozliczenie efektów europejskiej polityki spójności wynikających z zobowiązań lat 2004–2006 nastąpi dopiero w 2009 r., gdy znane będą dane na temat wykorzystania środków i wdrożenia poszczególnych programów na koniec 2008 r. Natomiast bezpośrednie i pośrednie efekty realizacji wielu projektów współfinansowanych z funduszy mogą pojawić się z opóźnieniem, często nawet kilkuletnim.
Poland became a European Union member on 1st May 2004. It means that the country takes part in one of the European Union’s most important community politics – integrity politics. The main goal of this policy is promotion of harmonious development in the whole European Union territory, and also enonomic, social and teritorial Society integrity. It should be gained through deceasing of disproportion in its different regions. Poland has an opportunity to accomplish the convergence with other EU’s regions and countries thanks to the directed community policy, structural funds and Integrity Funds. The article aims at analysis of effectiveness of structural funds implementation in Podkarpackie voivodeship on the basis of the report published by Marshal Commision in Podkarpacie. It is important to say that the final settlement of European community policy for period 2004–2006 will be done in 2009 because data about sources absorption and implementation of a particular systems will be known at the end of 2008 and direct and indirect effects of projects implementation can appear after even a few years.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009), s. 531-540