Przeobrażenia instytucjonalne a jakość edukacji szczebla wyższego w Polsce w latach 1990–2006

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-06
Autorzy
Mikuła-Bączek, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Dokonujące się na przełomie XX i XXI wieku zmiany technologiczne, gospodarcze i cywilizacyjne powodują, że inwestowanie w kapitał ludzki staje się koniecznością. Dostrzegając wagę uwarunkowań instytucjonalnych dla formowania kapitału ludzkiego w artykule poddano analizie charakterystyczne trendy zachodzące w obszarze instytucji edukacyjnych w szkolnictwie wyższym w Polsce (w powiązaniu z ilościowym rozwojem liczby, studentów i absolwentów), poczynając od 1990 roku. Przeprowadzona analiza posłużyła jednocześnie do identyfikacji głównych zagrożeń w sferze jakości oferowanych przez nie usług edukacyjnych, jak również tych wynikających z aktualnej oferty kierunkowej w odniesieniu do potrzeb rynku pracy.
Changes in the area of technology, economy and civilization that can be observed at the end of XX and at the beginning of XXI century, makes that investing in human capital is needed. Some special meaning for creation of human capital have institutional conditions. To be aware of this fact, the main aim of this article is to analyze main trends in the area of higher schools in Poland – in connection with quantity development of students and graduates in the period of 1990–2006. This analysis helps identify the main dangers in the area of education services quality and its adequating to the need of labor market in Poland.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009), s. 461-473