Wybrane sposoby wyrównywania szans edukacyjnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-06
Autorzy
Kowalewski, Tadeusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wyrównywanie szans edukacyjnych jest ważnym problemem społecznym. Istota tego problemu opiera się na nauczaniu zróżnicowanym i pełnej indywidualizacji treści kształcenia. Treści kształcenia powinny uwzględniać tempo pracy ucznia i jego styl uczenia się. Autor artykułu zwraca uwagę czytelnika na pierwszy okres edukacji dziecka. Jest to edukacja przedszkolna. Wyrównywanie szans dostępu dziecka do edukacji od przedszkola może zapobiec dalszym negatywnym skutkom. Tym skutkiem może być pogłębianie nierówności społecznych. Sposobami wyrównywania szans edukacyjnych już od przedszkola są: ogniska przedszkolne i klasy przedszkolne. Ważne jest także ustawodawstwo międzynarodowe i polskie. Ma ono wspomagać funkcjonowanie różnych form wyrównywania szans edukacyjnych. Autor odwołuje się do doświadczeń przedwojennych H. Radlińskiej, która zmierzała do udzielania dzieciom konkretnej pomocy. W zakończeniu artykułu autor ukazuje warunki wyrównywania szans edukacyjnych. Jednym z kluczowych warunków jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych ukierunkowanych na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
The equalization of educational chances is an important social problem. The nature of this problem is based on a diversified teaching and the full individualization of a content education. The content of education should take into consideration the rate of pupil’s work and his style of the learning. The author of this article is calling the readers attention to the first period of education. It is a pre-school education. The equalization of the access to education from the nursery school can prevent more distant negative effects. Deepening social inequalities can be this effect. The methods of educational equalization from the nursery school are pre-school centers and pre-school classes. An international and Polish legislation is important, too. It aids in functioning of different forms of equalization of educational chances. The author is appealing to pre-war Radlińska’s experiments. H. Radlińska aimed at giving the children concrete help. Her investigations confirmed this. In the end of this article the author is portraying the conditions of equalization educational chances. One of crucial conditions is an improving attraction and qualities of the educational offer of the educational system’s institutions. The educational system’s institutions are carrying into effect educating in school forms oriented on development of crucial competence and improving the ability of pupils for the future employment.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009), s. 440-450