Regulamin Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

I Przepisy ogólne

§ 1

1. Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego zwane dalej RUR służy upowszechnianiu dorobku naukowego pracowników i doktorantów UR oraz promowaniu projektów i badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim.

2. W repozytorium gromadzone są oraz udostępniane cyfrowe wersje utworów pracowników i doktorantów UR lub wydanych na UR, zwane dalej Materiałami.

3. Deponowanie oraz udostępnianie Materiałów odbywa się on-line za pośrednictwem serwisu internetowego: https://repozytorium.ur.edu.pl.

4. Dane osobowe w RUR:


a. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski z siedzibą przy al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, tel. 17 872 10 10, reprezentowany przez Rektora.

b. Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, e-mail: [email protected]

c. Celem zbierania danych jest realizacja usług i procesów wymienionych w pkt 1-2 § 1 niniejszego Regulaminu, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

d. Użytkownikowi przysługuje prawo do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

e. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny deponowania Materiałów w repozytorium.

f. Udostępnione przez użytkownika dane osobowe nie będą powierzane innym podmiotom, co najwyżej tylko instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

g. Udostępnione przez użytkownika dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

h. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

i. Dane osobowe są przetwarzane do momentu wycofania zgody przez użytkownika.


5. Regulamin określa zasady gromadzenia, deponowania, udostępniania oraz bezpieczeństwa Materiałów zamieszczanych w Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

II Gromadzenie Materiałów

§ 2

1. Repozytorium UR jest bazą danych oraz zbiorem materiałów naukowych stworzonych przez pracowników oraz doktorantów, a także opublikowanych na UR.

2. Repozytorium UR ma budowę hierarchiczną. Poszczególnym wydziałom oraz innym jednostkom Uczelni odpowiadają poszczególne kolekcje repozytorium.

3. W repozytorium można zamieszczać wszystkie formy materiałów naukowych i dydaktycznych istniejących w formie elektronicznej w szczególności:

  • artykuły i rozprawy naukowe,
  • dysertacje doktorskie zgodnie z § 2 pkt 4. Regulaminu
  • materiały konferencyjne,
  • materiały dydaktyczne,
  • czasopisma naukowe,
  • zbiory danych badawczych (pomiary, statystyki, fotografie i inne),
  • inne materiały (np. raporty, sprawozdania z badań itp.).

4. Dysertacje doktorskie są archiwizowane zgodnie z Zarządzeniem nr 145/2013 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę UR w repozytorium rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

III Deponowanie Materiałów

§ 3

1. Deponentem może zostać pracownik lub doktorant UR po weryfikacji i autoryzacji konta przez administratora systemu.

2. Dopuszcza się dwie formy zamieszczania obiektów:

  • deponowanie bezpośrednie (autoarchiwizację) – wyłącznie przez autora pracy,
  • deponowanie pośrednie (poprzez redaktora RUR) – w przypadku i dysertacji doktorskich oraz wydawnictw uczelnianych.

3. Redaktor repozytorium ma prawo do sprawdzania i korekty metadanych zdeponowanych dokumentów oraz ich formatu.

4. Deponent zatwierdzając Licencję w momencie zamieszczania swojej publikacji w Repozytorium RUR, poświadcza, że do niego należą prawa autorskie do archiwizowanego dzieła. Jednocześnie deklaruje, że dokument jest jego własnością intelektualną. Uniwersytet Rzeszowski nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek przekroczenia praw autorskich w odniesieniu do zamieszczonej pracy. Autor przekazuje Uniwersytetowi prawa do przechowywania publikacji i związanych z nią metadanych oraz do ich publicznego, bezpłatnego udostępniania.

5. Deponent może również udzielić wybranej licencji CC do zdeponowanych przez siebie Materiałów.

 

IV Udostępnianie Materiałów

§ 4

1. Dostęp do opisów bibliograficznych Materiałów zdeponowanych w RUR jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

2. Dostęp do pełnych tekstów dokumentów zarchiwizowanych w RUR jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Dopuszcza się jednak możliwość udostępniania niektórych tekstów wyłącznie uprawnionym użytkownikom, zgodnie z licencjami udzielonymi przez deponentów.

3. Opisy bibliograficzne mogą być wykorzystane bez zgody właściciela praw autorskich do Materiałów, wyłącznie w celach niekomercyjnych i pod warunkiem podania oryginalnego adresu bibliograficznego lub identyfikatora URI.

4. Kopie Materiałów – bez zgody właściciela praw autorskich – mogą być sporządzone wyłącznie na użytek własny lub do celów naukowych i dydaktycznych, pod warunkiem powołania się na źródło, stosownie do udzielonej przez autora licencji.

 

V Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

§ 5

1. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczone Materiały i odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich osób trzecich oraz zamieszczanie treści mogących naruszać normy prawa obowiązujące w RP.

2. Materiały naruszające niniejszy Regulamin mogą być usunięte przez redaktora RUR bez zgody autora. Zapis ten dotyczy m.in. zasobów w stosunku, do których zostało zgłoszone naruszenie praw autorskich.

3. Zasób Repozytorium UR jest przechowywany bezterminowo, z zachowaniem bezpieczeństwa danych.

4. Materiały zdeponowane w RUR nie podlegają wycofaniu przez autorów.

5. W wyjątkowych sytuacjach, na wniosek autora możliwe jest zaktualizowanie lub usunięcie zdeponowanego Materiału, wyłącznie za pośrednictwem redaktora RUR.