Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego

Witamy w Repozytorium UR - cyfrowym archiwum rejestrującym dorobek naukowy i dydaktyczny środowiska akademickiego UR.

W repozytorium przechowywane są oraz udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe i dydaktyczne (artykuły, monografie, czasopisma, materiały konferencyjne, raporty, rozprawy doktorskie). Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty, a archiwizowanie publikacji odbywa się samodzielnie przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jeśli jesteś pracownikiem lub doktorantem UR i chcesz dodać własne publikacje ZAREJESTRUJ się w serwisie i postępuj zgodnie z instrukcją. Jeżeli zamierzasz jedynie przeglądać materiały skorzystaj z wyszukiwarki lub indeksu u góry strony, albo przejrzyj zbiory wyszczególnione poniżej.

 

Ostatnio nadesłane materiały

Pozycja
Samoorganizacja procesu kształcenia studenta
(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007-12) Zinowiew, Igor Feliksowicz
W artykule autor porusza kwestie związane z samodzielną organizacją pracy naukowej studentów. Zauważa, iż skuteczność procesu nauczania na szczeblu wyższym zależy w dużej mierze od umiejętności studentów do samodzielnej pracy z podręcznikami i materiałami naukowymi. Obok teoretycznego podejścia do samoorganizacji procesu kształcenia, wymienione są takŜe przeszkody i trudności zakłócające ten proces.
Pozycja
The Standard of Education Costs Within the Allocative Function of Public Finances Sector
(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007-12) Kowalska, Iwona
The allocative function of the public finances system requires taking a new perspective on the method of calculating the value of the financial means, directed to the units of local self-government with the aim of realization of public tasks. The article makes an attempt at presenting a method of calculating the standard of education costs in Poland. The paper includes methodological indications concerning the calculation of: 1. the compulsory number of hours in respective types and kinds of schools per number of teaching posts, 2. the payroll cost of one teaching post in schools run by units of local self-government (JST). The methodological remarks concern the instutitions run by rural communes. The proposed calculation method can also be employed with regard to the institutions subordinated to other JST (urban, and rural-urban communes, districts, regional governments).
Pozycja
Wyjazdy wykwalifikowanych migrantów z Polski: próba oceny skutków gospodarczych
(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007-12) Brzozowski, Jan
Zjawisko drenażu mózgów – czyli wyjazdów wykwalifikowanych pracowników – budzi ciągle olbrzymie kontrowersje. Sam termin "implicite" sugeruje negatywny aspekt tego procesu, szczególnie pod kątem możliwości rozwojowych gospodarki wysyłającej. W sytuacji, gdy kapitał ludzki identyfikowany jest jako podstawowa determinanta wzrostu gospodarczego, istnieje poważna obawa, że Polska – tradycyjnie będąca krajem intensywnej emigracji – w miarę otwierania się rynku pracy UE na obywateli RP będzie uszczuplała swoje zasoby kapitału ludzkiego. To z kolei może wpłynąć hamująco na dynamikę wzrostu PKB oraz stanowić istotną barierę w drodze do konwergencji naszej gospodarki z gospodarkami krajów „starej” Unii. Tymczasem drenaż mózgów nie zawsze musi wiązać się z negatywnymi skutkami dla gospodarki kraju wysyłającego. Obecna dyskusja naukowa dotycząca oceny tego zjawiska koncentruje się na kosztach, ale i korzyściach dla krajów emigracji z tytułu wyjazdów wykwalifikowanych pracowników. Przy pewnych szczególnych warunkach, bilans zysków i strat może się nawet okazać dla Polski pozytywny.
Pozycja
Szanse stworzenia na Dolnym Śląsku gospodarki opartej na wiedzy w oparciu o inicjatywy planowane do realizacji w latach 2007-2013 z zakresu innowacyjności
(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007-12) Dobrowolska-Kaniewska, Helena
W przyszłym okresie programowania, czyli w latach 2007-2013 polskie regiony otrzymają z Unii Europejskiej znaczne środki na rozwój i to regiony będą decydować o ich przeznaczeniu. Czy uda im się za pomocą tych środków wspierać i rozwijać regionalne gospodarki oparte na wiedzy? To się dopiero okaże. Jednak już dziś można wpłynąć na to poprzez odpowiednie zapisy w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) na lata 2007-2013. Celem artykułu jest przedstawienie działań planowanych do realizacji w przyszłym okresie programowania w ramach RPO pod kątem m.in. analizy rodzajowej i wielkościowej planowanych przedsięwzięć, struktury instytucjonalnej beneficjentów, stopnia ich przygotowania do korzystania ze środków unijnych oraz zaawansowania planowanych projektów, które zostały zgłoszone do Systemu Ewidencji Przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianej innowacyjności, MŚP i społeczeństwa informacyjnego. Ponadto przyporządkowanie ich do głównych celów Dolnośląskiej Strategii Innowacji (DSI), co pozwoli z jednej strony na identyfikację potrzeb regionalnego „potencjału innowacyjnego”, a z drugiej na określenie kierunków rozwoju „dolnośląskiej gospodarki opartej na wiedzy.
Pozycja
Przeciwdziałanie dysproporcjom rozwojowym w dostępności do szkolnictwa wyższego w województwie podlaskim na przykładzie państwowych szkół wyższych
(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007-12) Piotrowski, Dariusz; Gawędzka, Joanna
W obliczu ogólnoświatowych trendów rozwojowych regiony zmuszane są do transformacji. Ogromną rolę odgrywa rozwój gospodarek regionalnych opartych na wiedzy oraz wykorzystujących nowe technologie. Zwiększona dostępność do kształcenia wyższego, której sprzyja dynamiczny rozwój uczelni wyższych, zarówno w już ukształtowanych ośrodkach tego typu, jak i w nowych, powinna nadać innowacyjne impulsy rozwojowe dla regionów położonych peryferyjne i umożliwić im eliminowanie dysproporcji rozwojowych. Działania podejmowane w tym kierunku zgodne są ze Strategią Lizbońską i Deklaracją Bolońską. Na przykładzie województwa podlaskiego ukazane zostały działania zmierzające do podniesienia roli szkolnictwa wyższego oraz wykorzystania ośrodka uniwersyteckiego (Białystok) w przełamywaniu barier rozwojowych oraz zwiększania dostępności w tym zakresie poprzez tworzenie nowych ośrodków akademickich (Suwałki, Łomża).