Uwarunkowania instytucjonalne dostosowań zasobów ludzkich do wyzwań współczesnej gospodarki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-06
Autorzy
Bal-Woźniak, Teresa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W długiej perspektywie zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego mają przemiany o charakterze jakościowym, w tym związane z kapitałem intelektualnym. Zasoby tego kapitału w postaci kapitału ludzkiego, potencjału innowacyjnego i poziomu technologii informacyjno-komunikacyjnych mogą być wzmacniane przez jakość różnorodnych instytucji rozumianych jako reguły gry. W praktyce występują również sytuacje osłabiania potencjału społeczno-gospodarczego w wyniku oddziaływań instytucjonalnych. W artykule dowodzi się tej tezy w oparciu o najnowsze statystyki Banku Światowego dotyczące stopnia zawansowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
In a long period qualitative transformations, especially connected with intellectual capital, have essential influence on economic growth. Resources of the capital in a form of human capital, innovational potential and high level of information&communication technology can be strengthened by quality of different institutions, understood as rules of the game. In practice, there also appear some situations in which socio-economic potential is weakened by the institutional influence. In the study, the above thesis is being proved, basing on the latest statistics of the World Bank concerning the level of knowledge-based economy development.
Opis
Opracowanie w ramach „Pracy naukowej finansowanej ze środków na naukę w latach 2007–2009 jako projekt badawczy”.
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009), s. 376-389