Nierówności społeczne w ujęciu termodynamicznym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-06
Autorzy
Włodarczyk, Julia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu zaproponowano interdyscyplinarne podejście do analizy nierówności społecznych (zwłaszcza dochodowych) oraz ich wzajemnych relacji z rozwojem systemów społeczno-gospodarczych i instytucji. Wprowadzono również pojęcie gradientu konkurencji (parametru określającego m.in. możliwość osiągania wyższych dochodów) i wyznaczono jego wartości dla polskich i amerykańskich gospodarstw domowych oraz dla trzech segmentów gospodarki światowej, poruszono kwestię efektywności ekonomicznej i nieefektywności społecznej związanej z problemem nierówności i ubóstwa, a także wysunięto postulat powiązania struktury systemów podatkowych z wartościami gradientu konkurencji.
In this article we propose an interdisciplinary approach to the analysis of social inequalities (especially income inequalities) and their interactions with the development of socio-economic systems and institutions. We introduce the term of competition gradient (a parameter defining possibility to get higher incomes) and compare its values for Polish and American households, as well as three segments of world economy. We bring up the subject of economic efficiency and social inefficiency connected with the problem of inequalities and poverty and postulate that the structure of fiscal systems should be related to the values of competition gradient.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009), s. 339-349