Społeczne bariery rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej uczelni wyższej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-06
Autorzy
Striker, Małgorzata
Wojtaszczyk, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na determinanty hamujące rozwój polskich pracowników naukowych. Autorki uznają, że rodzime uczelnie wyższe nie stwarzają pracownikom nauki (szczególnie niesamodzielnym) warunków do rozwoju, a podstawowymi barierami rozwoju są istniejące nierówności. W opracowaniu skoncentrowano się na trzech przyczynach nierówności (stopniu naukowym, przynależności do grupy interesu i płci) oraz ich uwarunkowaniach o charakterze społecznym, politycznym i ekonomicznym. Podstawą prowadzonej analizy są obserwacje z życia akademickiego autorek, relacje innych pracowników polskich uczelni wyższych oraz studia literaturowe.
The aim of the article is to show the determinants that stop development of Polish academic teachers. The authors recognize that Polish high schools do not provide conditions to develop their teachers (especially the young ones) and the main barrier of developing them is social inequality. The article concentrates on three reasons of inequality (an academic degree, a membership of interest group and a sex) and their social, political and economic considerations. The analysis is based on the results of academic life observations, interviewing other Polish scientists and literature studies.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009), s. 474-486