Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego

Witamy w Repozytorium UR - cyfrowym archiwum rejestrującym dorobek naukowy i dydaktyczny środowiska akademickiego UR.

W repozytorium przechowywane są oraz udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe i dydaktyczne (artykuły, monografie, czasopisma, materiały konferencyjne, raporty, rozprawy doktorskie). Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty, a archiwizowanie publikacji odbywa się samodzielnie przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jeśli jesteś pracownikiem lub doktorantem UR i chcesz dodać własne publikacje ZAREJESTRUJ się w serwisie i postępuj zgodnie z instrukcją. Jeżeli zamierzasz jedynie przeglądać materiały skorzystaj z wyszukiwarki lub indeksu u góry strony, albo przejrzyj zbiory wyszczególnione poniżej.

 

Ostatnio nadesłane materiały

Pozycja
Administracyjnoprawna ingerencja w obrót gospodarczy przedsiębiorstw energetycznych w zakresie bezpieczeństwa energetycznego
(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018-06) Modzelewski, Wojciech
Temat bezpieczeństwa energetycznego oraz konieczności dywersyfikacji dostaw są tematami wciąż aktualnymi i powracającymi zarówno w literaturze jak i w polityce. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, często wiąże się z ingerencją w obrót gospodarczy. Przed wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego nowych regulacji, konieczne jest odpowiedzenie na pytanie, jak daleko idąca ingerencja w obrót gospodarczy przedsiębiorstw energetycznych jest dopuszczalna w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz czy aktualne instrumenty prawne przyznane Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki są wystarczające do jego zapewnienia. Należy pamiętać, że każda ingerencja w obrót gospodarczy podlega szczegółowej ocenie zarówno przez polski wymiar sądowniczy jak i podmioty unijne. Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na powyższe pytania w kontekście orzecznictwa oraz szeroko rozumianej literatury.
Pozycja
Przesłanki separacyjne na gruncie Powszechnego Austriackiego Kodeksu Cywilnego z 1811 roku na terenie byłego zaboru austriackiego w Polsce w okresie międzywojennym
(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018-06) Orzechowska, Agnieszka
Powszechny Austriacki Kodeks Cywilny z 1811 roku(ABGB) obowiązywał na terenie byłego zaboru austriackiego w okresie międzywojennym. Kodeks ten dopuszczał separację na zgodny wniosek stron oraz separację bez zgodnego wniosku obu stron. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza przesłanek z artykułu 109 ABGB na podstawie, których sąd mógł orzec separację małżeństwa bez zgodnego wniosku stron. Autor podjął próbę zestawienia tego zagadnienia z przesłankami separacyjnymi występującymi w pozostałych systemach prawnych obowiązujących na terenie Państwa Polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. Istotną część publikacji zajmuje analiza orzeczeń polskiego Sądu Najwyższego z lat 1917-1939 austriackich. Przedstawiono w tym zakresie, wzbogacona orzecznictwem sądów również poglądy ówczesnej cywilistyki dotyczące dopuszczalności orzeczenia separacji po zaistnieniu okoliczności określonych w tym kodeksie np. cudzołóstwo, popełnienie przestępstwa, opuszczenie małżonka czy choroby współmałżonka.
Pozycja
Legal Regulation of the Occupational Health and Safety in the Non – Standard Work in The Slovak Republic
(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018-06) Seilerová, Monika
As it is typical for the current world of work, employees often perform dependent work in forms that are not standard. They are characterized by the specificities of the legislation, including working conditions. When using the term non-standard work, we follow the definition of the International Labour Organization. For the purpose of this paper, we may regard especially these forms: work from home, teleworking, temporary agency work and work performed on the basis of contracts for work performed outside the employment relationship as an institute typical for Slovak (but also Czech) labour law. The aim of the paper is to analyze the legal regulations on health and safety at work in the Slovak Republic, in the context of the mentioned forms of dependent work. We will attempt to investigate the effectiveness of the current legal regulation, including some theoretical and application problems. We will also focus on assessing the impact of non-standard work on the physical and mental health of employees and on the possibilities of managing the factors of this work by the employer.
Pozycja
Terrorystyczny charakter przestępstwa brania lub przetrzymywania zakładnika
(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018-06) Czeszejko-Sochacka, Katarzyna
Przestępstwo brania lub przetrzymywania zakładników należy do przestępstw szczególnie niebezpiecznych, często przypisuje mu się charakter terrorystyczny. Terroryzm jest jednym z największych zagrożeń współczesnego świata. W celu walki z tym zagrożeniem społeczność międzynarodowa zawarła szereg umów o charakterze międzynarodowym, wśród których doniosłe znaczenie ma Europejska Konwencja o zwalczaniu terroryzmu z dnia 27 stycznia 1977 r. Należy jednak pamiętać, że nie każde przestępstwo, które polega na wzięciu zakładnika będzie miało taki charakter. Niektóre tego rodzaju czyny będą bowiem miały czysto kryminalny aspekt. Wszystko zależy od celu, jaki przyświeca sprawcom, a więc czy ma on charakter jedynie rabunkowy, czy też jego celem jest wymuszenie określonych decyzji od podmiotów enumeratywnie wymienionych w treści przepisu art. 252 k.k.
Pozycja
Sprawozdanie z V Euroregionalnej Konferencji Naukowej pt. „Rynek usług finansowych: inwestycyjnych, bankowych i ubezpieczeń” -część II
(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018-03) Bróż, Oskar
Publikacja stanowi sprawozdanie z II i III panelu V Euroregionalnej Konferencji Naukowej pt. Rynek usług finansowych: inwestycyjnych, bankowych i ubezpieczeń.