Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego

Witamy w Repozytorium UR - cyfrowym archiwum rejestrującym dorobek naukowy i dydaktyczny środowiska akademickiego UR.

W repozytorium przechowywane są oraz udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe i dydaktyczne (artykuły, monografie, czasopisma, materiały konferencyjne, raporty, rozprawy doktorskie). Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty, a archiwizowanie publikacji odbywa się samodzielnie przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jeśli jesteś pracownikiem lub doktorantem UR i chcesz dodać własne publikacje ZAREJESTRUJ się w serwisie i postępuj zgodnie z instrukcją. Jeżeli zamierzasz jedynie przeglądać materiały skorzystaj z wyszukiwarki lub indeksu u góry strony, albo przejrzyj zbiory wyszczególnione poniżej.

 

Ostatnio nadesłane materiały

Pozycja
La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los ayuntamientos mediante el derecho constitucional a la participación ciudadana local en España
(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-09) Clemente Martínez, Jaime
Poprzez ten tekst zwraca się uwagę na ważność realizacji miejskich polityk publicznych w najlepszy możliwy sposób, co gwarantuje wysokiej jakości usługę publiczną, w której liczy się opinia obywateli. Z tego powodu ceniony jest art. 23 Konstytucji hiszpańskiej, który gwarantuje prawo do udziału politycznego w sprawie lokalnej. Podobnie analizuje się, w jaki sposób możliwe jest partycypacyjne wykonywanie tych uprawnień miejskich przy jednoczesnym zagwarantowaniu celów zrównoważonego rozwoju, aby osiągnąć możliwie jak najlepszy samorząd lokalny.
Pozycja
Tajemnica medyczna i prawo do prywatności w dobie e-zdrowia – uwagi w kontekście Systemu Informacji Medycznej
(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-09) Burdzik, Marcin
Rozwój nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz ich wykorzystanie w sektorze ochrony zdrowia to zjawiska, które przyczyniają się do poprawy jakości i dostępności usług zdrowotnych. Przejawem tego rodzaju rozwiązań jest System Informacji Medycznej (SIM), w którym gromadzone są informacje o udzielanych świadczeniach zdrowotnych. Obecnie dane te przekazywane są do SIM bez konieczności uzyskania zgody pacjenta, a nawet gdy ten wyraźnie sprzeciwia się temu. Jednocześnie informacje o stanie zdrowia podlegają ochronie w ramach konstytucyjnego prawa do prywatności, które uprawnia jednostkę do zachowania ich w poufności. Ich ochronie w tym zakresie służy tajemnica medyczna oraz właściwe zabezpieczenie dokumentacji medycznej. Zachodzi zatem pytanie, czy takie rozwiązania jak SIM nie ingerują nadmiernie w prawo do prywatności, a co za tym idzie – czy nie czynią z tajemnicy medycznej instytucji o charakterze iluzorycznym. Celem artykułu jest rozstrzygnięcie powyższych dylematów.
Pozycja
Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich Polski Wschodniej a migracje ludności - wzajemne relacje i skutki ekonomiczne
(Uniwersytet Rzeszowski, 2023-06-15) Suchodolski, Mateusz
Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy dotyczy zagadnień metodycznych. W drugim przedstawiono zjawisko przedsiębiorczości i migracji ludności w świetle wybranych teorii. W trzecim scharakteryzowano obszar Polski Wschodniej z perspektywy uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości i migracji ludności. W rozdziale czwartym zaprezentowano wyniki analiz, które dotyczyły identyfikacji i delimitacji typów badawczych obszarów wiejskich. Przedstawiono i zinterpretowano także wyniki badań, w których skupiono się na określeniu siły oddziaływania gęstości zaludnienia, lokalizacji obszarów wiejskich, kapitału ludzkiego oraz funduszy z UE na przedsiębiorczość i migracje ludności. W ostatnim rozdziale, omówiono wyniki badań dotyczące skali oddziaływania przedsiębiorczości i migracji ludności na bezrobocie, wysokość dochodów gminy z podatku PIT i CIT oraz przeciętny roczny dochód podatnika. W analizach uwzględniono także związki między migracjami ludności a strukturą przedsiębiorczości. W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, że największą dynamiką spadku bezrobocia charakteryzują się gminy z wysoką przedsiębiorczością i dodatnim saldem migracji, a najmniejszą gminy z niską przedsiębiorczością i ujemnym saldem migracji. Ustalono, że dodatnie saldo migracji wpływa na podnoszenie poziomu przedsiębiorczości. Z kolei rozwój przedsiębiorczości nie przyczynia się do zahamowania odpływu ludności z obszarów wiejskich Polski Wschodniej. Wyniki badań wskazują, że migracje ludności w większym stopniu oddziałują na przedsiębiorczość niż przedsiębiorczość na migracje.
Pozycja
The credibility and reliability of a Biometrics
(2023-04) Leszczak, Justyna; Pniak, Bogumiła; Drużbicki, Mariusz; Guzik, Agnieszka
Pozycja
Zastosowanie czasów relaksacji rezonansu magnetycznego do oceny efektów terapii fotodynamicznej raka prostaty
(Uniwersytet Rzeszowski, 2023-05-14) Osuchowski, Michał
Rak prostaty to drugi pod względem częstości występowania nowotwór złośliwy u mężczyzn. Zachorowalność na raka prostaty stale wzrasta. W Polsce stanowi on ok. 20% wszystkich rozpoznanych nowotworów złośliwych. Ze względu na skalę problemu oraz ilość opcji terapeutycznych wdrażane są nowe, innowacyjne metody leczenia dające szanse na pełne lub częściowe wyleczenie choroby. W niniejszej pracy, próbki tkankowe prostaty pobrane podczas radykalnej prostatektomii poddano terapii fotodynamicznej z wykorzystaniem różnych fotouczulaczy. Do oceny efektów terapii wykorzystano badanie histopatologiczne oraz rezonans magnetyczny o indukcji pola 1.5 Tesli. W badaniu histopatologicznym prowadzonym po terapii zaobserwowano kondensację większości komórek nowotworowych, obrzęk zrębu, zaburzenia architektoniczne w kształcie jąder, martwicę zakrzepową oraz obecność białka w zrębie. Po terapii fotodynamicznej liczba komórek nowotworowych zmniejszyła się w porównaniu z liczbą komórek nowotworowych przed terapią. Z kolei w badaniu klinicznym rezonansem magnetycznym tkanki leczone PDT miały niższe wartości czasów relaksacji T1 i T2 w porównaniu z wartościami T1 i T2 tkanek przed leczeniem. Zaobserwowane różnice były istotne statystycznie. Skrócenie wartości obu czasów mogło być spowodowane utratą wody z tkanki na skutek PDT. Obie zastosowane metody (badanie histopatologiczne oraz rezonans magnetyczny) umożliwiają ocenę efektów leczenia. Przeprowadzone eksperymenty potwierdziły skuteczność leczenia PDT, co daje szanse i nadzieje na zastosowanie tej metody również w badaniach in vivo pacjentów z rakiem prostaty.