Rola instytucji państwa w zmianie polityki energetycznej Polski

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-06
Autorzy
Frączek, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule omówiono rolę instytucji państwa w działaniach służących transformacji sektora energetycznego oraz przedstawiono zestaw działań, jakie należy podjąć, aby zmodernizować sektor energii w Polsce. Zawarto również omówienie oczekiwań społecznych, występujące w krajach UE, dotyczących kierunków transformacji sektora energii oraz przedstawiono wnioski z oceny procesu modernizacji sektora energii w Holandii i na Węgrzech.
The paper discusses the role of the state in the transformation of the energy sector and what action needs to be taken in order to modernise the energy sector in Poland. The paper also deals with the EU social expectations with regard to energy sector changes and conclusions from the modernisation process of the energy sector in the Netherlands and Hungary.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009), s. 520-530