Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 29 (2012)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 34
 • Pozycja
  Międzynarodowe Targi Rzeszowskie jako instrument rozwoju funkcji metropolitalnych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Siorek, Monika
  W niniejszym artykule miasto Rzeszów scharakteryzowane zostało w kategoriach miasta targowego. Przedstawiono także aspekty obszarów metropolitalnych oraz ich podstawowe funkcje. Artykuł ma na celu ocenę wypełniania przez miasto Rzeszów funkcji metropolitalnych, w tym zwłaszcza związanych z organizacją imprez targowych o znaczeniu wykraczającym poza wymiar lokalny. Poruszony został również temat działań jakie należałoby podjąć, aby miasto Rzeszów mogło stać się w przyszłości obszarem metropolitalnym. Do przedstawienia danych empirycznych wykorzystane zostały metoda opisowa, porównawcza, a także przeprowadzona została ankieta wśród uczestników targów.
 • Pozycja
  The Importance of City Image in Socio-Economic Development
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Raszkowski, Andrzej
  The article discusses selected problems referring to the role of image in the context of city social and economic development. Its initial part presents theoretical aspects of city image placing particular emphasis on its definition, listing the addressees of activities related to city image creation and characterizing the important functions played by the city image. Next, the role of image in socio-economic city development is discussed from the perspective of strengthening its investment attractiveness, as well as the dimensions of investment advantages, including the key role of image, are presented. Positive impact of image, on the selected spheres of city functioning, is also discussed and supplemented by broader characteristics of its influence on the social sphere.
 • Pozycja
  Inwestycje infrastrukturalne czynnikiem poprawy spójności terytorialnej obszarów górskich
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Baran, Ewa
  Poprawa spójności sprowadza się do wyrównywania istniejących dysproporcji rozwojowych pomiędzy regionami, w tym terenów wiejskich. Jest to wiodący cel polityki strukturalnej UE realizowany poprzez stworzenie instrumentów finansowych m.in. wspierających inwestycje infrastrukturalne. Efekty działań samorządów terytorialnych w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej decydują zarówno o lokalnych możliwościach rozwoju społeczno-gospodarczego, jak również o dostępie do dóbr publicznych obszarów górskich dla szerszego grona społeczeństwa. W ujęciu regionalnym zmiany w tym zakresie określają także stopień poprawy ich spójności na poziomie lokalnym. Przeprowadzone badania wykazały wprawdzie poprawę istniejącego stanu, ale zauważalne jest nadal występowanie znacznych dysproporcji w dostępie do lokalnej infrastruktury, co ogranicza realizację podstawowych funkcji obszarów górskich. Ze względu na utrudnienia naturalne i specyfikę walorów, wymagają one realizacji polityki wspierającej ich dalszy rozwój, którego podstawę stanowią poszczególne elementy infrastruktury technicznej.
 • Pozycja
  Poziom infrastruktury technicznej i społecznej jako indykator i stymulator rozwoju regionalnego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Kapusta, Franciszek
  Infrastruktura to środki techniczne i instytucje niezbędne do zapewnienia należytego funkcjonowania działalności produkcyjnej i usługowej oraz kształtowania pożądanych warunków życia ludności. Analizowana w pracy infrastruktura techniczna i społeczna spełnia funkcje wskaźników rozwoju badanych województw (regionów), a zarazem stymulatora działań przedsiębiorczych. Zastosowane w badaniach metody pozwoliły na stwierdzenie: a) zróżnicowania poziomu infrastruktury w ujęciu wojewódzkim i między nimi, b) dodatniego wpływu poziomu infrastruktury na poziom produktu krajowego brutto i nominalne dochody na 1 mieszkańca, c) zależności rozwoju przedsiębiorczości od poziomu infrastruktury.
 • Pozycja
  Społeczne i ekonomiczne konsekwencje likwidacji jednostki wojskowej na przykładzie wybranych gmin
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Sirko, Stanisław
  W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań, które przeprowadzono wśród mieszkańców gmin, przedstawicieli samorządów lokalnych i żołnierzy, których jednostki stacjonują na terenie tych gmin. Realizując je dążono do poznania opinii badanych w zakresie wpływu jednostki wojskowej na sytuację społeczno-ekonomiczną w gminach oraz konsekwencje dla społeczności lokalnej w wyniku jej likwidacji.