Produkt turystyki wiejskiej i agroturystyki w Górach Świętokrzyskich

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Nowak, Ewa
Korab, Izabela
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących charakterystyk gospodarstw agroturystycznych w Górach Świętokrzyskich i sposobów przekształcania przez nie naturalnego potencjału tego obszaru w autentyczny produkt turystyczny, który odzwierciedla podażową stronę turystyki. Celem opracowania było określenie profilu kwaterodawców, ocena zdolności i profesjonalizmu gospodarstw agroturystycznych w obsłudze ruchu turystycznego i identyfikacja bieżącego i potencjalnego produktu turystyki wiejskiej oferowanego przez kwaterodawców w Górach Świętokrzyskich. Identyfikacja i ocena kluczowych problemów, które dotykają dostawców usług z terenów wiejskich była możliwa dzięki wykorzystaniu kwestionariusza wywiadu. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań prowadzonych w okresie czerwiec – lipiec 2011 r. w 30 gospodarstwach agroturystycznych.
The article contains research results regarding to the characteristics of agritourism farms in the Swietokrzyskie Mountains, and the way they are transforming the natural potential of the area into authentic tourism product, which as a result, sells well thus includes supply-side aspect of tourism. The aims of this study were to examine the host’s profile, to evaluate the ability and expertise of agritourism farms in handling tourist traffic and to identify current and potential rural tourism products offered by the hosts in the Swietokrzyskie Mountains. Identification and assessment of the key problems faced by rural service providers were possible, based on questionnaires and interviews conducted in the area. The study utilised the results of a survey conducted from June to September 2011 in 30 agritourism farms.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 29 (2012), s. 220–232