Administracja lokalna w rozwoju gospodarstw rolnych – na przykładzie gminy Pilzno

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Szopiński, Wiesław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę ukazania wpływu jednostek samorządu terytorialnego na funkcjonowanie producentów rolnych w warunkach gospodarki rynkowej. Zagadnienia te zostały wzbogacone o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 73 właścicieli gospodarstw rolnych w gminie Pilzno. Przeprowadzona analiza teoretyczna i empiryczna pozwala stwierdzić, że poruszany problem jest niezwykle ważny i aktualny. Pomoc jednostek samorządowych w tworzeniu i prowadzeniu nowoczesnych gospodarstw rolnych staje się elementem coraz bardziej istotnym w środowisku wiejskim. Analiza danych empirycznych pozwala stwierdzić, że działania realizowane przez samorządy gmin są w miarę pozytywnie postrzegane przez właścicieli gospodarstw rolnych w gminie Pilzno.
In the paper there was taken an attempt to present influence of local government units on functioning of agricultural producers in market economy conditions. These issues were enriched in results of survey research conducted on 73 owners of agricultural farms in Pilzno municipality. The carried out theoretical and empirical analysis enables to state, that the discussed problem is of a great importance and topicality. The support of local government in creating and running modern farms becomes more and more important element in rural environment. The analysis of empirical data proves, that actions realized by communes’ authorities are moderately positively perceived by farmers in Pilzno municipality.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 29 (2012), s. 174–182