The Role of the Food Industry in the Development of Eastern Poland

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Szczepaniak, Iwona
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The long-standing agricultural traditions of Eastern Poland, the reasonably equitable distribution of agricultural production potential, the experience of companies in international cooperation, and clean environment facilitate the development of agri-food processing in this region. The food industry is one of the best-developed sectors in Eastern Poland, whereas in the Lubelskie (fruit and vegetables, meat and milling), Podlaskie (dairy) and Warmińsko-Mazurskie (meat, poultry and fodder) voivodeships it is much more developed than in the remaining two voivodeships. The food industry located in Eastern Poland plays a very important role in the overall Polish food industry. The significant participation of the producers in international trade, the large interest of foreign investors in Polish companies producing food products in the region, and the existence of many clusters, confirm the strong position of the food industry in the Eastern Poland region. The food industry may constitute one of the sources of the competitive advantage of the region. Thanks to agri-food products it will be possible to promote the food of Eastern Poland, its producers, and the whole region, in the country and abroad.
Wieloletnie tradycje rolnicze na obszarze Polski Wschodniej, dość równomiernie rozłożony potencjał produkcyjny rolnictwa, doświadczenie przedsiębiorstw we współpracy międzynarodowej, a także wciąż czyste środowisko naturalne sprzyjają rozwojowi przetwórstwa rolno- -spożywczego w tym regionie. Przemysł spożywczy należy do najsilniej rozwiniętych sektorów w Polsce Wschodniej, przy czym w województwie lubelskim (owocowo-warzywny, mięsny i młynarski), podlaskim (mleczarski) i warmińsko-mazurskim (mięsny, drobiarski i paszowy) jest on znacznie bardziej rozwinięty niż w pozostałych dwóch województwach. Przemysł spożywczy zlokalizowany na terenie Polski Wschodniej zajmuje również bardzo ważne miejsce w polskim przemyśle spożywczym ogółem. Potwierdzeniem mocnej pozycji przetwórstwa spożywczego w regionie Polski Wschodniej jest znaczące zaangażowanie przedsiębiorstw w wymianę międzynarodową, duże zainteresowanie inwestorów zagranicznych polskimi firmami produkującymi żywność w tym regionie, a także istnienie na tym terenie wielu klastrów. Sektor spożywczy może stanowić jedno ze źródeł przewag konkurencyjnych tego regionu. Dzięki produktom rolno-spożywczym można będzie promować w kraju i na świecie żywność produkowaną w Polsce Wschodniej, jej producentów i cały region.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 29 (2012), s. 233–240