Efekty współpracy transgranicznej wybranych gmin partnerskich Euregionu Glacensis

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Żochowska, Małgorzata
Marek, Aneta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Jednym ze specyficznych uwarunkowań rozwoju obszarów górskich i transgranicznych jest współpraca transgraniczna, która realizowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. W artykule przedstawiono efekty współpracy transgranicznej górskiej gminy Bystrzyca Kł. z głównym partnerem czeskim Ústí nad Orlicí. W 8 naborach Bystrzyca Kł. zrealizowała 18 projektów z beneficjentami czeskimi w latach 2008–2012 na kwotę 395 859,18 euro. Pozyskane środki unijne prowadzą do wszechstronnego rozwoju gminy. Gmina posiada wieloletni bogaty dorobek w dziedzinie współpracy transgranicznej. Jej działania stanowią najlepszy przykład polsko-czeskiej współpracy transgranicznej. Jest to zasługa dobrze działającego, aktywnego samorządu lokalnego gminy. Współpraca transgraniczna zaowocowała akcjami promocyjnymi, tworzeniem punktów informacji turystycznej, organizacją imprez sportowych propagujących zdrowy styl życia, imprez kulturalnych, wycieczek krajoznawczych i in. Gmina planuje kontynuację projektów w następnych latach.
One of the specific factors conditioning the development of mountain areas is the transfrontier cooperation, which is financed from the resources of European Regional Development Fund (ERDF) within European Territorial Cooperation Czech Republic – Poland 2007–2013 through the agency of Euroregion Glacensis. The article presents the results of transfrontier cooperation between the mountain Bystrzyca Kł. Commune and its main Czech partner Usti nad Orlici. In the eight stages, Bystrzyca Kł. has finalized 18 projects together with the Czech beneficiares in the years 2008–2012 at the total amount of 395 859,18 Euro. Money received from the European Union has led to the comprehensive development of the commune which is proud of its rich achievements in the field of the transfrontier cooperation, as reflected in the cooperation between Czech Republic and Poland. It is the merit of active, well-organized commune’s local government. The transfrontier cooperation has resulted in creating tourist information points, promotional actions, organizing sports events, promoting healthy lifestyle, cultural enterprises, sightseeing tours etc. The commune plans to advance the projects in the coming years, too.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 29 (2012), s. 282–294