Rola zarządzania w funkcjonowaniu samorządu gminnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Grzebyk, Mariola
Filip, Paulina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
We współczesnym społeczeństwie i systemie gospodarki rynkowej samorząd terytorialny, w tym gminny, stał się samodzielnym podmiotem gospodarującym. Dysponuje on określonym zakresem swobody w decydowaniu o sobie i drodze swojego rozwoju. Gmina przestała funkcjonować w paradygmacie administrowania, a zaczęła w obszarze zarządzania. Stąd celem artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie i miejsce zarządzania w jej funkcjonowaniu.
In modern society and market-driven economy system self-government, including communal, became self-dependent object. It dispose specified degree of freedom in deciding about itself and the direct of its development. Self-government stopped to function in administration paradigm, and started in management zone. The aim of this article is to highlight the importance and place of management in its functioning.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 29 (2012), s. 183–190