The Importance of City Image in Socio-Economic Development

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Raszkowski, Andrzej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article discusses selected problems referring to the role of image in the context of city social and economic development. Its initial part presents theoretical aspects of city image placing particular emphasis on its definition, listing the addressees of activities related to city image creation and characterizing the important functions played by the city image. Next, the role of image in socio-economic city development is discussed from the perspective of strengthening its investment attractiveness, as well as the dimensions of investment advantages, including the key role of image, are presented. Positive impact of image, on the selected spheres of city functioning, is also discussed and supplemented by broader characteristics of its influence on the social sphere.
W artykule poruszone zostały wybrane problemy nawiązujące do roli wizerunku w kontekście rozwoju społecznego i ekonomicznego miasta. Na wstępie zaprezentowano teoretyczne aspekty wizerunku miasta, ze szczególnym uwzględnieniem jego definiowania, wyszczególnienia odbiorców działań związanych z kreowaniem wizerunku miasta oraz scharakteryzowaniem istotnych funkcji, jakie wizerunek pełni. Następnie omówiono rolę wizerunku w rozwoju społeczno- -ekonomicznym miasta z perspektywy wzmacniania jego atrakcyjności inwestycyjnej, przedstawiono również wymiary atrakcyjności inwestycyjnej uwzględniające kluczową rolę wizerunku. Zaprezentowano również pozytywny wpływ wizerunku na wyselekcjonowane sfery funkcjonowania miasta z poszerzoną charakterystyką oddziaływania na społeczną sferę.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 29 (2012), s. 335–344