Udział producentów pierwotnych w pozyskiwaniu środków finansowych na systemy jakości żywności

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Stec, Sławomir
Stec, Artur
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności stało się jednym z priorytetów Wspólnej Polityki Rolnej prowadzonej zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i poszczególnych państw do niej wchodzących, w tym Polski. W związku z tym w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 zostało zaproponowane działanie 132 mające na celu specjalne wsparcie dla producentów pierwotnych uczestniczących w unijnych i krajowych systemach żywności. Wspomniane działanie zostało uruchomione 16 kwietnia 2009 roku, zaś pierwsze decyzje o przyznaniu pomocy zostały wydane pod koniec 2009 roku. Z tego też względu w tym roku pozytywnie rozpatrzono zaledwie 1,91% złożonych wniosków. Do końca 2011 roku wnioskowano o kwotę 108 226 670 zł, zawarto umowy na 87 772 830 zł, zaś wypłacono zaledwie 7 172 755,88 zł. Najwięcej wniosków złożono w województwie małopolskim (13,2% w skali kraju), natomiast najmniej w województwie opolskim, bo zaledwie 0,3%.
Ensuring high quality and food safety has become one of the priorities of the Common Agricultural Policy both at the European Union and individual countries within it, including Poland. Therefore, in the Rural Development Programme for 2007–2013 has been proposed operation 132 to a special support for primary producers participating in the EU and national food systems. Such action was launched 16 April 2009, the first decisions to grant aid have been issued at the end of 2009. For this reason, this year successfully dealt with only 1.91% of the applications. The end of 2011 the amount requested 108 226 670 zloty, awarded contracts 87 772 830 million zloty, and paid just 7 172 755,88 zloty. Most applications were submitted in the Malopolska province (13.2% nationally), while the least in the Opole province, only 0.3%.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 29 (2012), s. 241–248