Lokalne Grupy Działania a kreowanie rozwoju regionalnego w województwach pomorskim i zachodniopomorskim

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Czapiewska, Gabriela
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Problem zwiększenia udziału społeczności lokalnych w życiu społeczno-gospodarczym miejscowości, gminy, czy regionu znajduje się w głównym nurcie zainteresowania zwolenników koncepcji zorganizowanej współpracy międzysektorowej w zarządzaniu zasobami i rozwojem regionalnym. Warunkiem pobudzania zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru oraz lepszego wykorzystania jego zasobów jest budowanie kapitału społecznego na wsi. W artykule przedstawiono wpływ środków Unii Europejskiej na pobudzenie inicjatyw społeczności wiejskich województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Zaprezentowano idee funkcjonowania Lokalnych Grup Działania (LGD), realizujących inicjatywę Leader oraz ukazano ich znaczącą rolę we wdrażaniu procesów innowacyjnych na wsi. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich nie jest możliwy bez bezpośredniego i szerokiego udziału mieszkańców wsi. Lokalne Grupy Działania przez aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich przyczyniają się do kreowania rozwoju regionu.
The problem of the increase in participation of local community in communes, or regions social- economics locality life, is placed in the main stream of interest of followers organized in intersectorial cooperation in local stocks and local development management. Condition for local community involvement stimulation in the development of the area and better use of its resources is building social capital in rural areas. The article presents of European Union initiatives to boost rural communities and the provinces of Pomerania and West Pomerania. There are presented ideas of local action groups activities implementing the Leader initiative. It shows their role in the implementation of innovative processes in the country. Sustainable development of rural areas is not possible without direct and wide participation the occupants of villages. Local Action Groups by activation of rural inhabitants contribute to create development in the region.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 29 (2012), s. 261–272