Inwestycje infrastrukturalne czynnikiem poprawy spójności terytorialnej obszarów górskich

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Baran, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Poprawa spójności sprowadza się do wyrównywania istniejących dysproporcji rozwojowych pomiędzy regionami, w tym terenów wiejskich. Jest to wiodący cel polityki strukturalnej UE realizowany poprzez stworzenie instrumentów finansowych m.in. wspierających inwestycje infrastrukturalne. Efekty działań samorządów terytorialnych w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej decydują zarówno o lokalnych możliwościach rozwoju społeczno-gospodarczego, jak również o dostępie do dóbr publicznych obszarów górskich dla szerszego grona społeczeństwa. W ujęciu regionalnym zmiany w tym zakresie określają także stopień poprawy ich spójności na poziomie lokalnym. Przeprowadzone badania wykazały wprawdzie poprawę istniejącego stanu, ale zauważalne jest nadal występowanie znacznych dysproporcji w dostępie do lokalnej infrastruktury, co ogranicza realizację podstawowych funkcji obszarów górskich. Ze względu na utrudnienia naturalne i specyfikę walorów, wymagają one realizacji polityki wspierającej ich dalszy rozwój, którego podstawę stanowią poszczególne elementy infrastruktury technicznej.
The improvement of cohesion consists in settling the existing developmental disproportions between the regions, including rural areas. It is one of the major objectives of the EU structural policy realized by creating financial instruments, inter alia, supporting infrastructural investments. Local government activities for development of technical infrastructure play a critical role both in defining socio-economic opportunities of a given place and access to public goods in mountain areas for society at large. In the regional context, changes in infrastructure determine cohesion increase at the local level too. The research findings have proved this right as verified by a notable improvement in mountain areas in this respect, yet high level of disparities in access to local infrastructure still poses a serious limitation which prevents mountain areas from fulfilment their all basic functions. Due to all the natural impediments and specificity of natural features of the environment, mountain areas require policy fostering their development whose crucial element is development of technical infrastructure.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 29 (2012), s. 326–334