Wybrane aspekty rozwoju partnerstwa turystycznego w regionie w kontekście podnoszenia atrakcyjności wiejskiego obszaru recepcji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Kuźniar, Wiesława
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono wybrane aspekty kształtowania partnerstwa w regionie w kontekście rozwoju zintegrowango produktu w turystyce wiejskiej. Na tle rozważań teoretycznych odnoszących się do istoty i uwarunkowań rozwoju partnerstwa turystycznego zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w formie wywiadu bezpośredniego wśród 30 wójtów/ burmistrzów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj. podkarpackiego. Wśród badanej grupy gmin 15 jednostek posiadało wysoko rozwiniętą funkcję turystyczną, natomiast pozostałe 15 znajdowało się na początkowym etapie jej rozwoju. Wyniki badań wskazują na zróżnicowany poziom partnerstwa turystycznego, które w gminach o wysokim stopniu rozwoju turystyki jest już w zaawansowanej fazie. Działa tam wiele organizacji pozarządowych, podejmujących ciekawe inicjatywy w zakresie turystyki wiejskiej. Inspiracją do tworzenia partnerskich inicjatyw są „ludzie z pasją”, reprezentujący zazwyczaj lokalne stowarzyszenia i fundacje, których oryginalne pomysły i determinacja stanowi źródło sukcesu w partnerstwie turystycznym.
The study presents selected aspects of shaping partnership in a region in the context of integrated product development in rural tourism. On the background of theoretical considerations regarding the essence and conditions of tourism partnership development, outcomes were presented of research conducted in form of direct interviews among 30 village leaders / mayors from communes of the voivodeship of podkarpackie. Among the analysed group of communes, 15 entities had a highly developed tourist function, whereas the remaining 15 were at the initial stage of its development. Research outcomes indicate a differentiated level of tourist partnership, which in communes with a highly developed tourism level is already at an advanced stage. There are a lot of non-government organisations, taking interesting initiatives in the area of rural tourism. ‘People with passion’ are an inspiration for creating partnership initiatives, who usually represent local associations and foundations and whose original ideas and determination are the source of success in tourism partnership.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 29 (2012), s. 212–219