Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument wsparcia rozwoju regionalnego na przykładzie specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park Mielec

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Frańczuk, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Specjalne strefy ekonomiczne są istotnym instrumentem polityki regionalnej mającym na celu wsparcie rozwoju regionów w Polsce. Dzięki możliwości skorzystania z preferencji podatkowych przez inwestorów prowadzących działalność w obszarze stref, lokalizacji w pobliżu ważnych węzłów komunikacyjnych, działkę przygotowaną pod inwestycję w konkurencyjnej cenie itp., obserwuje się napływ inwestycji do stref. W niniejszej pracy szczegółowemu badaniu poddano pierwszą powstałą strefę w Polsce: specjalną strefę ekonomiczną Euro-Park Mielec. Pozytywny aspekt jej funkcjonowania potwierdzają wyniki analizy danych przeprowadzonej dla lat 2008–2010 na podstawie raportów opublikowanych przez Ministerstwo Gospodarki.
Special economic zones are an important instrument of regional policy aimed at supporting the development of regions in Poland. Thanks to the opportunity to use tax preferences by investors who run a business in the zones, location near major transportation hubs, a site prepared for development by the investor at a competitive price, etc., it is observed inflow of investment to the zones. In this article, the research was conducted on the first established zone in Poland – special economic zone Euro-Park Mielec. The positive aspect of its operation is confirmed by the results of data analysis conducted for the years 2008–2010 based on reports published by the Ministry of Economy.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 29 (2012), s. 249–260