Współpraca transgraniczna województwa zachodniopomorskiego w świetle opinii mieszkańców regionu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Król-Směták, Dominika
Zając, Karolina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł wskazuje istotne elementy współpracy polskiego regionu zachodniopomorskiego z przygranicznymi regionami niemieckimi, a jego celem jest wskazanie potencjału, który tkwi w działaniach na rzecz współpracy transgranicznej. W artykule zaprezentowano podstawowe akty prawne regulujące współpracę transgraniczną, a także politykę Unii Europejskiej wobec regionów Meklemburgia- Pomorze Przednie i Brandenburgia oraz Rzeczpospolitą Polską (województwo zachodniopomorskie). Jednym z działań podjętych przez Unię Europejską, wobec wspomnianych regionów jest program Interreg IVa na lata 2007–2013. Przedmiotem referatu jest również wskazanie i charakterystyka działań, w ramach ww. programu, jakie miały miejsce na terenie Polski i Niemiec w 2011 roku. Ponadto autorki badają poziom wiedzy wśród mieszkańców zachodniopomorskiego dotyczący współpracy transgranicznej, jaka została podjęta we wspomnianym województwie. Do badania tego zagadnienia posłużyła anonimowa ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców, wskazująca, że świadomość społeczeństwa jest bardzo niska i pozostawia wiele do życzenia. Ponadto autorki twierdzą, że programy unijne jednoczą oraz pozwalają wymieniać się doświadczeniami w różnych dziedzinach życia. Dzięki temu istnieje szansa, że zmniejszą się uprzedzenia do innych narodów oraz kultur.
Article indicates the essencial elements of cooperation of the Polish region with West German border regions, and the main task of the paper is to show the potential that lies in their efforts to cross-border cooperation. The article presents the basic acts governing cooperation and European Union’s policy towards the regions of Mecklenburg-Western Pomerania and Brandenburg, and the Republic of Poland (West Pomeranian). One of the actions taken by the European Union towards these regions is the Interreg IVa for 2007–2013. The subject of this paper is also an indication and characterization of activities, as part of the above-mentioned program, which took place in Poland and Germany in 2011. Furthermore, the authors examine the level of knowledge among city dweller in the West Pomeranian according to cross-border cooperation, which has been taken in that province. In addition the authors argue that the EU programs allows to unite and exchange experiences in various areas of life. Thus there is a chance that it will reduce the prejudices of other people and cultures.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 29 (2012), s. 273–281