Kultura - Przemiany - Edukacja T. 12-13 (2023)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 26
 • Pozycja
  Kobieta: między tradycją a współczesnością. Samowychowanie do kobiecości
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-12) Grzybek, Grzegorz
  Modele tradycyjnej i współczesnej wizji kobiecości są sobie przeciwstawne i ukazują przemiany wrażliwości etycznej i religijnej. Pozytywne aspekty współczesnej wizji kobiecości, takie jak: „świadomość siebie i swoich możliwości” „wielozadaniowość” czy „niezależność”, podkreślają jej podmiotowość i konieczność podejścia dialogowego autorytetów społecznych i religijnych. Głównym zadaniem jednostki jest integracja etosu życiowego uwzględniającego współczesne przemiany i wizję siebie. Przemiany w sferze obyczajowej i społecznej roli płci w etosie życiowym mogą zostać zintegrowane między innymi przy przyjęciu „etycznego erotyzmu” odnoszącego się przede wszystkim do sfery aksjologicznej, nie zaś normatywnej. Pozwala to na zachowanie własnej podmiotowości i świadomego samowychowania.
 • Pozycja
  Narzędzia i techniki edukacji zdalnej w kontekście edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-12) Tuczyński, Krystian; Szlęk, Klaudia
  Treść artykułu została ukierunkowana na przedstawienie technik i narzędzi e-learningowych w edukacji najmłodszych. W opracowaniu autorzy zobrazowali kluczowe uwarunkowania, które wpłynęły na rozwój i zastosowanie e-learningowej formy kształcenia w środowisku edukacyjnym, a także zakres ich wykorzystania. W artykule zostały szczegółowo omówione narzędzia, które wspomagają realizację zajęć edukacyjnych w alternatywnej formie nauczania-uczenia się na etapie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Opracowanie zawiera opis do wykonania „krok po kroku” praktycznych zadań dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie skutecznego stosowania technologii e-learningowych w procesie kształcenia.
 • Pozycja
  Rozwijanie myślenia komputacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-12) Warchoł, Tomasz
  W artykule zaprezentowano współczesne zmiany zachodzące w edukacji wczesnoszkolnej pod wpływem oddziaływania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). W ramach tych zmian przedstawiono modyfikacje sposobu prowadzenia procesu edukacyjnego, jak również procesu uczenia się uczniów. Autorzy skupili się na skonfrontowaniu założeń podstawy programowej z rozwojem TIK w kontekście myślenia komputacyjnego. W artykule wyjaśniono zagadnienie procesu myślenia komputacyjnego na podstawie aktualnej literatury, jak również przedstawiono obecne rozwiązania metodyczne w zakresie wykorzystania środków dydaktycznych umożliwiających wsparcie rozwoju myślenia komputacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej.
 • Pozycja
  Samoocena poziomu kompetencji informatycznych przyszłych nauczycieli przedszkoli i klas I–III szkół podstawowych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-12) Myśliwiec, Katarzyna
  Współczesna rzeczywistość i przemiany w niej zachodzące związane z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych warunkują nowe obszary przygotowania nauczycieli wszystkich szczebli edukacji, w tym także przedszkoli i klas I–III szkół podstawowych. W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych wśród studentów III roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w obszarze kompetencji informatycznych. Respondenci dokonali samooceny w zakresie rozumienia podstaw informatyki, eksploatacji systemu komputerowego, komunikacji człowieka z komputerem, użytkowania urządzeń peryferyjnych oraz ochrony własności intelektualnej.
 • Pozycja
  Jak w „Tetris” – organizacja czasu i pracy nauczycieli akademickich innowatorów: relacja z badań
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-12) Okraj, Zofia
  Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wyników badań nad jednym z aspektów twórczej pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich innowatorów, jakim jest organizacja ich czasu i pracy. W badaniach jakościowych wzięło udział 13 nauczycieli akademickich zajmujących się opracowywaniem, wdrażaniem i popularyzowaniem nowych i użytecznych rozwiązań dydaktycznych w obrębie paradygmatów, koncepcji, modeli, metod, technik i środków kształcenia. Na etapie projektowania i realizacji koncepcji badawczej zastosowano teorię ESA Howarda E. Grubera. W badaniach wykorzystano wielokrotne, deskryptywne studium przypadku, wywiady semistrukturyzowane oraz analizę publikacji badanych oraz zdjęć z prowadzonych przez nich zajęć dydaktycznych. Analiza i interpretacja uzyskanych wyników badań została przeprowadzona przy zastosowaniu modelu IPA. Po przeprowadzeniu analizy wyników badań udało się nakreślić indywidualne obrazy jednostkowych strategii organizacji czasu i pracy oraz wspólne dla wszystkich badanych prawidłowości w tym obszarze.