Kobieta: między tradycją a współczesnością. Samowychowanie do kobiecości

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Grzybek, Grzegorz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Modele tradycyjnej i współczesnej wizji kobiecości są sobie przeciwstawne i ukazują przemiany wrażliwości etycznej i religijnej. Pozytywne aspekty współczesnej wizji kobiecości, takie jak: „świadomość siebie i swoich możliwości” „wielozadaniowość” czy „niezależność”, podkreślają jej podmiotowość i konieczność podejścia dialogowego autorytetów społecznych i religijnych. Głównym zadaniem jednostki jest integracja etosu życiowego uwzględniającego współczesne przemiany i wizję siebie. Przemiany w sferze obyczajowej i społecznej roli płci w etosie życiowym mogą zostać zintegrowane między innymi przy przyjęciu „etycznego erotyzmu” odnoszącego się przede wszystkim do sfery aksjologicznej, nie zaś normatywnej. Pozwala to na zachowanie własnej podmiotowości i świadomego samowychowania.
The models of the traditional and contemporary vision of femininity are opposed to each other indicating changes in ethical and religious sensitivity. Positive aspects of the present day vision of femininity, namely “self-awareness and awareness of one’s capabilities”, “multi-tasking”, “independence”, emphasize its subjectivity and the need for a dialogical approach of social and religious influential entities. The main task of an individual is to integrate life ethos that takes into account contemporary changes and the vision of oneself (self-awareness). Changes in traditions and the social role of gender in life ethos can be integrated by adopting “ethical eroticism” referring primarily to the axiological sphere, not the normative one. This approach allows to maintain one’s own subjectivity and conscious self-education.
Opis
Słowa kluczowe
wizja kobiecości , współczesność , tradycja , etyczny erotyzm , religia , samowychowanie , the vision of femininity , contemporary times , tradition , ethical eroticism , religion , self-education
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 12-13 (2023), s. 406-415