Jak w „Tetris” – organizacja czasu i pracy nauczycieli akademickich innowatorów: relacja z badań

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Okraj, Zofia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wyników badań nad jednym z aspektów twórczej pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich innowatorów, jakim jest organizacja ich czasu i pracy. W badaniach jakościowych wzięło udział 13 nauczycieli akademickich zajmujących się opracowywaniem, wdrażaniem i popularyzowaniem nowych i użytecznych rozwiązań dydaktycznych w obrębie paradygmatów, koncepcji, modeli, metod, technik i środków kształcenia. Na etapie projektowania i realizacji koncepcji badawczej zastosowano teorię ESA Howarda E. Grubera. W badaniach wykorzystano wielokrotne, deskryptywne studium przypadku, wywiady semistrukturyzowane oraz analizę publikacji badanych oraz zdjęć z prowadzonych przez nich zajęć dydaktycznych. Analiza i interpretacja uzyskanych wyników badań została przeprowadzona przy zastosowaniu modelu IPA. Po przeprowadzeniu analizy wyników badań udało się nakreślić indywidualne obrazy jednostkowych strategii organizacji czasu i pracy oraz wspólne dla wszystkich badanych prawidłowości w tym obszarze.
The aim of this study is to present the results of research concerning one of the aspects of creative didactic work of academic teachers innovators, which is the organization of their time and work. 13 academic teachers involving: inventing, implementing and popularizing new and useful didactic solutions within paradigms, concepts, models, methods, techniques and means of education took part in this qualitative research. At the stage of designing and implementing the research concept, the ESA theory of Howard E. Gruber was applied. The research used multiple, descriptive case studies, semi-structured interviews and analysis of the subjects’ publications and photos from their didactic classes. The analysis and interpretation of the obtained research results was carried out using the IPA model. After conducting an analysis of the research results, it was possible to outline images of individual strategies for the organization of time and work and common regularities in this area for all the examined innovators.
Opis
Słowa kluczowe
twórcza praca , innowatorzy , organizacja czasu i pracy , teoria ESA , creative work , innovators , organization of time and work , ESA theory
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 12-13 (2023), s. 347-365