Społeczno-pedagogiczne aspekty zachowań suicydalnych – symptomy, uwarunkowania, profilaktyka

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Pstrąg, Dorota
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Samobójstwa są problemem społecznym, który już od wieków wywołuje silne emocje. W ich wyniku ginie co roku więcej osób niż w wypadkach samochodowych. Najczęściej pozbawiają się życia dorośli mężczyźni, lecz próby samobójcze podejmowanie są stosunkowo często przez osoby do 18 roku życia. Na ogół nie mają one na celu pozbawienia się życia. W ten sposób młody człowiek manifestuje swój bunt wobec trudności życiowych lub próbuje zwrócić uwagę na swoje problemy. Zapobieganie próbom samobójczym powinno być traktowane nie tylko jako problem medyczny i psychologiczny, lecz także jako ważne zadanie wychowawcze. Szczególną rolę w profilaktyce samobójstw powinna odgrywać szkoła, która ma możliwość oddziaływania na dużą część populacji dzieci i młodzieży. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące skali i dynamiki zjawiska samobójstwa, jego etiologii oraz nakreślono podstawowe kierunki działalności profilaktycznej szkoły.
Suicide is a social problem that has been evoking strong emotions for centuries. As a result, more people die in this way every year than in car accidents. Most often, adult men deprive themselves of life, but suicide attempts are relatively often made by people up to 18 years of age. In general, they are not intended to deprive oneself of life. Thus, a young man manifests his rebellion against life’s difficulties or tries to draw attention to his problems. The prevention of suicide attempts should be treated not only as a medical and psychological problem, but also as an important educational task. A special role in suicide prevention should be played by schools, which have the ability to affect a large part of the population of children and adolescents. The article presents issues related to the scale and dynamics of the phenomenon of suicide, its etiology and outlines the basic directions of preventive activity of the school.
Opis
Słowa kluczowe
samobójstwo , skala , przyczyny , profilaktyka , suicide , scale , causes , prevention
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 12-13 (2023), s. 251-285