Samoocena poziomu kompetencji informatycznych przyszłych nauczycieli przedszkoli i klas I–III szkół podstawowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Myśliwiec, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Współczesna rzeczywistość i przemiany w niej zachodzące związane z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych warunkują nowe obszary przygotowania nauczycieli wszystkich szczebli edukacji, w tym także przedszkoli i klas I–III szkół podstawowych. W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych wśród studentów III roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w obszarze kompetencji informatycznych. Respondenci dokonali samooceny w zakresie rozumienia podstaw informatyki, eksploatacji systemu komputerowego, komunikacji człowieka z komputerem, użytkowania urządzeń peryferyjnych oraz ochrony własności intelektualnej.
The contemporary reality and the changes taking place in it related to the development of information and communication technologies determine new areas of preparation for teachers at all levels of education, including nursery schools and grades I–III of primary schools. The article presents the results of research conducted among third-year students of preschool and early school pedagogy in the area of digital competencies. Respondents made a self-assessment in the field of understanding the basics of computer science, the operation of a computer system, human-computer communication, the basics of the use of peripherals, and the protection of intellectual property.
Opis
Słowa kluczowe
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna , edukacja medialna , kształcenie studentów , kompetencje informatyczne studentów , pre-school and early school pedagogy , media education , student education , students’ digital competencies
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 12-13 (2023), s. 366-377