Kryzys zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – profilaktyka, pomoc

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Matusiak, Renata
Dębicka, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży jest obecnie jednym z największych problemów w zakresie zarówno służby zdrowia, jak i profilaktyki szkolnej. Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia przyjęta w 1948 r. zdefiniowała zdrowie psychiczne jako „pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka”, co do czasów obecnych stanowi punkt wyjścia w rozważaniach na temat istoty zdrowia człowieka 1 . Artykuł stanowi przegląd aktualnych rozważań dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, osób udzielających pomocy, a także wybranych zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży. Pomoc dziecku w kryzysie i wspieranie go w trudnych sytuacjach ze względu na coraz większą powszechność problemów w zakresie zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży staje się również zadaniem szkoły i pracowników placówek oświatowych.
The mental health of children and adolescents is currently one of the biggest problems in the field of health care and school prevention. The Constitution of the World Health Organization adopted in 1948 defined mental health as “the complete physical, mental and social well-being of a human being”, which is still the starting point in considerations on the essence of human health. The article is a review of current considerations regarding the provision of psychological and pedagogical assistance at school, persons providing assistance, and selected behavioral and emotional disorders in children and adolescents. Helping a child in crisis and supporting him in difficult situations, due to the increasing prevalence of mental health problems among children and adolescents, is also the task of schools and employees of educational institutions.
Opis
Słowa kluczowe
szkoła , zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży , profilaktyka , pomoc psychologiczna , school , mental health of children and adolescents , prevention , psychological help
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 12-13 (2023), s. 237-250