Rozwijanie myślenia komputacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Warchoł, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zaprezentowano współczesne zmiany zachodzące w edukacji wczesnoszkolnej pod wpływem oddziaływania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). W ramach tych zmian przedstawiono modyfikacje sposobu prowadzenia procesu edukacyjnego, jak również procesu uczenia się uczniów. Autorzy skupili się na skonfrontowaniu założeń podstawy programowej z rozwojem TIK w kontekście myślenia komputacyjnego. W artykule wyjaśniono zagadnienie procesu myślenia komputacyjnego na podstawie aktualnej literatury, jak również przedstawiono obecne rozwiązania metodyczne w zakresie wykorzystania środków dydaktycznych umożliwiających wsparcie rozwoju myślenia komputacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej.
The article presents contemporary changes taking place in early childhood education under the influence of information and communication technologies (ICT). As part of these changes, modifications to the way the educational process is conducted, as well as the student learning process, are presented. The authors focused on confronting the assumptions of the core curriculum with the development of ICT in the context of computational thinking. The article explains the issue of the computational thinking process based on the current literature, as well as presents current methodological solutions in the field of the use of teaching aids to support the development of computational thinking in early school education.
Opis
Słowa kluczowe
technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) , myślenie komputacyjne , mata edukacyjna , kodowanie we wczesnej edukacji , information and communication technologies (ICT) , computational thinking , educational mat , coding in early education
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 12-13 (2023), s. 378-387