Problemy ucznia w szkole i alternatywne koncepcje edukacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Więckiewicz, Bogdan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule opisano podstawowe zagrożenia, z jakimi uczeń może spotkać się we współczesnej szkole w Polsce. Spośród wielu problemów zwrócono uwagę na wybrane zagadnienia, takie jak: mobbing, bulling, sekty w szkole, zażywanie substancji psychoaktywnych, fobia szkolna czy niewłaściwe korzystanie z mass mediów. Wszystkie te czynniki mogą negatywnie wpływać na wychowanie i nauczanie młodego człowieka. Współczesne wyzwania edukacyjne stojące zarówno przed uczniem, jak i rodzicami powodują, że poszukuje się form nauczania przedstawiających nowe sposoby funkcjonowania szkoły i jej różne koncepcje. Pluralizm kulturowy i światopoglądowy w społeczeństwie sprawia, że dzisiaj również w nauczaniu proponuje się szkoły oparte na zróżnicowanym systemie wartości. Rodzice spośród wielu propozycji modelu szkoły mogą wybrać tę, która najbardziej odpowiada ich koncepcji.
The article describes the major threats to students in contemporary schools in Poland. Out of many problems, attention was paid to selected issues, such as mobbing, bullying, sects at school, the use of psychoactive substances, school phobia and inappropriate use of mass media. All these factors may negatively affect the process of upbringing and learning of a young person. Contemporary educational challenges facing both students and parents cause the searching for new systems of teaching that present new anatomies of the school as well as various concepts of it. Cultural and ideological pluralism in society brings that nowadays in education there are offered schools based on diversified systems of values. Parents from many school frameworks that are proposed can choose the one that best suits their concept.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja , szkoła , uczeń , education , school , student
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 12-13 (2023), s. 315-328