Język muzyki w komunikacji międzyosobowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Łobacz, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejszy dyskurs podejmuje temat języka muzycznego i jego zastosowania w relacjach międzyludzkich. Analiza porównawcza języka oraz języka muzycznego, a także wybrane wymiary komunikacji ukazują zależności wynikające z relacji międzyosobowych. Współcześnie dostęp do kultury muzycznej nie jest ograniczony i mają do niej dostęp nie tylko elity. Wpływ muzyki na relacje interpersonalne ujawnia się w komunikacji uwzględniającej aspekty emocjonalne, wyobrażeniowe, doświadczenia piękna. Porozumiewanie się językiem muzyki wymaga doświadczenia i wrażliwości na dźwięki. Wiedza muzyczna pozwala prowadzić rozmowy na płaszczyźnie semantycznej, jednak odczuwanie muzyki nie musi być oparte na znajomości nomenklatury artystycznej. W przekazywaniu komunikatów następuje proces wspólnego kształcenia pomiędzy nadawcą i odbiorcą, czego wynikiem jest sprawniejsze opanowanie zasad i kodów komunikacji.
This discourse takes up the topic of musical language and its use in interpersonal relationships. Comparative analysis of language and musical language, as well as selected dimensions of communication, show the dependencies resulting from interpersonal relationships. Recently, access to musical culture is not limited and not only the elites have access to it. The influence of music on interpersonal relationships is revealed in communication that takes into account emotional, imaginative aspects and the experience of beauty. Communicating the language of music requires experience and sensitivity to sounds. Musical knowledge allows to conduct conversations on a semantic level, but the feeling of music does not have to be based on knowledge of artistic nomenclature. In transmitting messages, there is a process of joint learning between the sender and the
Opis
Słowa kluczowe
język muzyczny , komunikat , komunikacja międzyosobowa , muzyka , musical language , announcement , interpersonal relationships , music
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 12-13 (2023), s. 213-221