Narzędzia i techniki edukacji zdalnej w kontekście edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Tuczyński, Krystian
Szlęk, Klaudia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Treść artykułu została ukierunkowana na przedstawienie technik i narzędzi e-learningowych w edukacji najmłodszych. W opracowaniu autorzy zobrazowali kluczowe uwarunkowania, które wpłynęły na rozwój i zastosowanie e-learningowej formy kształcenia w środowisku edukacyjnym, a także zakres ich wykorzystania. W artykule zostały szczegółowo omówione narzędzia, które wspomagają realizację zajęć edukacyjnych w alternatywnej formie nauczania-uczenia się na etapie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Opracowanie zawiera opis do wykonania „krok po kroku” praktycznych zadań dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie skutecznego stosowania technologii e-learningowych w procesie kształcenia.
The content of the article was focused on presenting e-learning techniques and tools in the education of the youngest. In the study, the authors presented the key conditions that influenced the development and application of the e-learning form of education in the educational environment, as well as the scope of their use. The article discusses in detail the tools that support the implementation of educational activities in an alternative form of teaching-learning at the stage of early childhood and pre-school education. The study contains a step-by-step description of practical tasks for teachers of early childhood education in the field of effective use of e-learning technologies in the educational process.
Opis
Słowa kluczowe
e-learning , kształcenie , edukacja , dydaktyka , aplikacje e-learningowe , training , education , didactics , e-learning applications
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 12-13 (2023), s. 388-405