Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4)cz.2/2015

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 36
 • Pozycja
  Instytucjonalne wsparcie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015) Zawora, Paweł; Zawora, Jolanta
  Proces rozwoju społecznego w końcu XX wieku uległ rewolucyjnej zmianie. Powodem tego był rozwój technologii informacyjnych, pozwalający na upowszechnienie niedostępnych dotychczas możliwości przetwarzania, gromadzenia i wymiany informacji. Samo upowszechnienie IT przyczyniło się w największym stopniu do olbrzymiej dynamiki rozwoju, zarówno w sferze inżynierii informatycznej, jak i technologii wytwarzania. Postępował za tym proces wdrażania technologii w różnych, coraz to szerszych dziedzinach życia społecznego. Decydującym czynnikiem przyspieszającymi i zwiększającym zasięg zmian był rozwój technologii komunikacyjnych, umożliwiający wymianę informacji w czasie rzeczywistym pomiędzy użytkownikami, bez względu na odległość. Obok udogodnień i korzyści pojawiających się dzięki rozwojowi technologicznemu istnieją jednak również problemy wymagające ingerencji i przeciwdziałania negatywnym praktykom w sieci internetowej. Celem artykułu jest analiza działań instytucji sfery rządowej oraz biznesowej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, na tle uwarunkowań prawnych. Zakres czasowy obejmował lata 2004–2014. W opracowaniu uwzględniono ustawodawstwo krajowe, odniesiono się również do rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej. Niesłabnąca dynamika rozwoju usług sieciowych inicjuje wzrost zainteresowania ICT. Towarzyszy temu przesunięcie „środka ciężkości” w dziedzinie oprogramowania. Obecnie, dużo większą uwagę niż kilka lat temu producenci oprogramowania przykładają do programów związanych z siecią. Coraz powszechniejsze rozwiązania mobilne istotnie wzmacniają ten kierunek rozwoju. Prowadzone działania komercyjne, szczególnie dużych korporacji działających w skali globalnej, w pełni wykorzystują możliwości techniczne, często wymuszając rozwój stosowanej technologii. Niestety, w dziedzinie usług społecznych związanych z szeroko pojmowaną administracją czy służbą zdrowia, pomimo olbrzymich potrzeb, rosnących ciągle możliwości technologicznych, przy spadku cen sprzętu i usług sieciowych, wciąż brak jest zadowalającego postępu. Owszem, odnotowane sukcesy, w tym m.in. wprowadzenie systemu rozliczającego deklaracje podatkowe, pokazują, że można pomimo trudności legislacyjnych wdrożyć rozwiązania wykorzystujące ICT do pełnej realizacji usług społecznych.
 • Pozycja
  SaaS – poziom jakości usług z punktu widzenia małych przedsiębiorstw
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015) Wyskwarski, Marcin
  Nieustanny rozwój technologii informacyjnych, tańszy i łatwiejszy dostęp do Internetu, szukanie oszczędności oraz koncentracja na podstawowych procesach przedsiębiorstwa sprawia, że wzrasta popularność outsourcingu rozwiązań informatycznych. Od pewnego czasu przedsiębiorstwa mają możliwość skorzystania z aplikacji dostarczanych w ramach modelu SaaS (ang. Software as a Service). Celem artykułu jest analiza wybranych zagadnień związanych z poziomem jakości usług dostarczanych w modelu SaaS na przykładzie aplikacji przeznaczonych do wystawiania faktur z punktu widzenia małych przedsiębiorstw. Stosownie do przyjętego celu została ustalona struktura artykułu. Punkt pierwszy zawiera podstawowe informacje dotyczące modelu SaaS, jego wady i zalety z punktu widzenia użytkownika. W punkcie drugim przedstawiono najważniejsze informacje na temat tzw. gwarancji jakości świadczonych usług (ang. Service Level Agreements – SLA). Przedstawiona została m.in. klasyfikacja SLA zaproponowana przez ASP Industry Consortium. Ostatnia cześć artykułu porusza aspekty prawne dotyczące usług oferowanych w modelu SaaS. Wymienione zostały także czynniki, które mogą mieć wpływ na jakość aplikacji z punktu widzenia użytkownika.
 • Pozycja
  Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce w ujęciu przedsiębiorstw
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015) Wójcik, Andrzej
  Rozwój społeczeństwa informacyjnego ma olbrzymie znaczenie zarówno w życiu społecznym, jak i gospodarczym. W pierwszej części artykułu została przeprowadzona statystyczna analiza rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na podstawie przedsiębiorstw, natomiast w drugiej części opracowania porównano stopień rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce ze stopniem poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w krajach Unii Europejskiej, również na podstawie zmiennych dotyczących przedsiębiorstw. Na tej podstawie można zmierzyć stopień zaawansowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce w sferze przedsiębiorstw.
 • Pozycja
  Polityka państwa litewskiego w kontekście kształcenia kadry ICT w latach 2004–2014
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015) Wołkonowski, Jarosław
  W artykule zostały przedstawione niektóre aspekty reformy szkolnictwa wyższego na Litwie. Początki tej reformy sięgają 2004 roku, zaś wdrożenie tych założeń nastąpiło w 2009 roku. Podstawowym akcentem zmian było wprowadzenie finansowego narzędzia „koszyk studenta”, który pozwolił na sterowanie strumieniem kandydatów na określone kierunki studiów, niezbędne dla gospodarki kraju. Kierunki studiów należących do grupy ICT znalazły się w obszarze zawodów wręcz niezbędnych dla gospodarki Litwy, dlatego polityka państwa litewskiego skierowana była na przyznanie coraz większej liczby „koszyków studenta” dla tej grupy studiów.
 • Pozycja
  Tempo rozwoju ICT w Polsce oraz syntetyczna ocena dystansu Polski od krajów Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015) Wojnar, Jolanta
  Celem opracowania jest analiza dynamiki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2004–2013 oraz ocena pozycji Polski na tle krajów UE w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych wśród osób indywidualnych i w przedsiębiorstwach. W badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy pozycja Polski w aspekcie budowy społeczeństwa informacyjnego zmieniła się znacząco na przestrzeni 10 lat. Przedstawiono najnowsze dane statystyczne dotyczące różnych aspektów społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej. Spośród wielu metod analizy wielowymiarowej zastosowano metodę pozycyjną opartą na medianie.