SaaS – poziom jakości usług z punktu widzenia małych przedsiębiorstw

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Wyskwarski, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Nieustanny rozwój technologii informacyjnych, tańszy i łatwiejszy dostęp do Internetu, szukanie oszczędności oraz koncentracja na podstawowych procesach przedsiębiorstwa sprawia, że wzrasta popularność outsourcingu rozwiązań informatycznych. Od pewnego czasu przedsiębiorstwa mają możliwość skorzystania z aplikacji dostarczanych w ramach modelu SaaS (ang. Software as a Service). Celem artykułu jest analiza wybranych zagadnień związanych z poziomem jakości usług dostarczanych w modelu SaaS na przykładzie aplikacji przeznaczonych do wystawiania faktur z punktu widzenia małych przedsiębiorstw. Stosownie do przyjętego celu została ustalona struktura artykułu. Punkt pierwszy zawiera podstawowe informacje dotyczące modelu SaaS, jego wady i zalety z punktu widzenia użytkownika. W punkcie drugim przedstawiono najważniejsze informacje na temat tzw. gwarancji jakości świadczonych usług (ang. Service Level Agreements – SLA). Przedstawiona została m.in. klasyfikacja SLA zaproponowana przez ASP Industry Consortium. Ostatnia cześć artykułu porusza aspekty prawne dotyczące usług oferowanych w modelu SaaS. Wymienione zostały także czynniki, które mogą mieć wpływ na jakość aplikacji z punktu widzenia użytkownika.
The development of information technologies, cheaper and easier access to the Internet, the search for savings and focusing on basic enterprise’s processes enhances the popularity of outsourcing IT solutions. For some time enterprises have had the possibility of using applications in the SaaS model (Software as a Service). The main aim of the article is to analize chosen issues about the quality of services in the SaaS model related to invoicing applications from the point of view of small enterprises. The first part of the article contains general info on SaaS model, its pros and cons in the users’ point of view. The second part contains general info on SLA (Service Level Agreements). It contains classification of SLA proposed by the ASP Industry Consortium. The concluding part refers to the legal aspects of services offered and factors which may have influence on the quality from the users’ point of view.
Opis
Słowa kluczowe
SaaS , przetwarzanie w chmurze , SLA , fakturowanie , cloud computing , invoicing
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 409-418