Integracja życia gospodarczego i społecznego poprzez ICT

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Sala, Jolanta
Tańska, Halina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Dość powszechne są publikacje dotyczące gospodarki sieciowej i społeczeństwa sieciowego, choć z powodu atomizacji nauki są one zwykle analizowane odrębnie. Autorki eksponują perspektywę wynikającą ze sprzężenia zwrotnego pomiędzy rozwojem technologii ICT a wielowymiarowym i interdyscyplinarnym rozwojem działalności ludzkiej. Jednym z pretekstów integralnego spojrzenia na procesy rozwojowe jest nowa praktyka pomiarów GUS, uwzględniająca przedsiębiorstwa wykorzystujące media społecznościowe. Pomiary dotyczące tego zjawiska w Polsce stanowią weryfikację wielu hipotez badawczych dotyczących społeczeństwa informacyjnego oraz wskazują tendencje w praktyce życia społeczno-gospodarczego, także w świetle uwarunkowań regionalnych. Opracowanie stanowi syntezę zjawisk integrujących przez technologie ICT.
Publications on the network economy and network society are quite common, although due to the atomization of science they are usually analyzed separately. The authors emphasize the perspective resulting from the feedback between the development of ICT and the development of multidimensional and interdisciplinary human activities. One of the excuses of an integral perspective on the development processes, is a new practice by GUS of taking into account by companies using social media. Measurements of this phenomenon in Poland verify many research hypotheses referring to the information society and identify trends in the practice of social and economic life, also in the light of regional conditions. The study is a synthesis of integration phenomena by means of ICT.
Opis
Słowa kluczowe
media społecznościowe , integracja , dezintegracja , dezintegracja pozytywna , sieci społeczne , sieci gospodarcze , social media , integration , disintegration , positive disintegration , business networks , social networks
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 191-202