Instytucjonalne wsparcie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Zawora, Paweł
Zawora, Jolanta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Proces rozwoju społecznego w końcu XX wieku uległ rewolucyjnej zmianie. Powodem tego był rozwój technologii informacyjnych, pozwalający na upowszechnienie niedostępnych dotychczas możliwości przetwarzania, gromadzenia i wymiany informacji. Samo upowszechnienie IT przyczyniło się w największym stopniu do olbrzymiej dynamiki rozwoju, zarówno w sferze inżynierii informatycznej, jak i technologii wytwarzania. Postępował za tym proces wdrażania technologii w różnych, coraz to szerszych dziedzinach życia społecznego. Decydującym czynnikiem przyspieszającymi i zwiększającym zasięg zmian był rozwój technologii komunikacyjnych, umożliwiający wymianę informacji w czasie rzeczywistym pomiędzy użytkownikami, bez względu na odległość. Obok udogodnień i korzyści pojawiających się dzięki rozwojowi technologicznemu istnieją jednak również problemy wymagające ingerencji i przeciwdziałania negatywnym praktykom w sieci internetowej. Celem artykułu jest analiza działań instytucji sfery rządowej oraz biznesowej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, na tle uwarunkowań prawnych. Zakres czasowy obejmował lata 2004–2014. W opracowaniu uwzględniono ustawodawstwo krajowe, odniesiono się również do rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej. Niesłabnąca dynamika rozwoju usług sieciowych inicjuje wzrost zainteresowania ICT. Towarzyszy temu przesunięcie „środka ciężkości” w dziedzinie oprogramowania. Obecnie, dużo większą uwagę niż kilka lat temu producenci oprogramowania przykładają do programów związanych z siecią. Coraz powszechniejsze rozwiązania mobilne istotnie wzmacniają ten kierunek rozwoju. Prowadzone działania komercyjne, szczególnie dużych korporacji działających w skali globalnej, w pełni wykorzystują możliwości techniczne, często wymuszając rozwój stosowanej technologii. Niestety, w dziedzinie usług społecznych związanych z szeroko pojmowaną administracją czy służbą zdrowia, pomimo olbrzymich potrzeb, rosnących ciągle możliwości technologicznych, przy spadku cen sprzętu i usług sieciowych, wciąż brak jest zadowalającego postępu. Owszem, odnotowane sukcesy, w tym m.in. wprowadzenie systemu rozliczającego deklaracje podatkowe, pokazują, że można pomimo trudności legislacyjnych wdrożyć rozwiązania wykorzystujące ICT do pełnej realizacji usług społecznych.
The process of social development went through revolutionary changes at the end of the twentieth century. The reason for this was the development of information technology, allowing the dissemination of previously unavailable processing capabilities, storage, exchange of information. It is IT dissemination that contributed mostly to the enormous growth rate, both in engineering information and manufacturing technology. It was followed by the process of implementing various technologyinto wider areas of social life. The deciding factor accelerating and increasing the range of change was the development of communication technology which allows the exchange of information in real time between users, regardless of distance. Apart from the features and benefits emerging due to technological development there are also problems which require intervention and prevention of negative practices that take place on the Web. The aim of the article is to analyze the actions that government and business institutions take to enhance the development of the information society in years 2004–2014. The study is based on national legislation also addresses solutions used in the European Union. The ongoing dynamics of development of the network services increases interest in ICT. Currently, software makers attach much more attention than a few years ago, to programs related to networking, Increasingly mobile solutions significantly strengthen this trend. Large corporations operating on a global scale carry out commercial activities which make full use of the technical possibilities, often forcing the development of the appropriate technology. Unfortunately in the field of social services related to administration or health services there is still no satisfactory progress, despite the enormous advances in technology and the decline in prices of network equipment and services. Successes such as the launch of a system clearing tax returns show that it is possible to implement solutions using ICT for the full realization of social services despite the difficulties.
Opis
Słowa kluczowe
społeczeństwo informacyjne , Strategia Informatyzacji Narodowej , instytucje społeczne w rozwoju lCT , information society , National Informatization Strategy , social institutions in the development of ICT
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 419-430