„Open innovation” jako przykład czynnika stymulującego e-commerce wśród polskiego sektora MSP

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Szymański, Grzegorz
Stanisławski, Robert
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Koncepcja OI staje się współcześnie coraz bardziej popularna, wynika to z faktu licznych zalet tego rozwiązania. W handlu internetowym, który charakteryzuje się dużym stopniem konkurencyjności, współpraca z innymi organizacjami pozwala na uzyskanie efektu synergii. Sektor e-commerce wykorzystuje otwarte innowacje, aby pozyskać nowych klientów, zwiększyć zasięg oraz zyski. Przeprowadzone badania wskazują, że przedsiębiorstwa sektora e-commerce, które wykorzystują otwarte innowacje osiągają korzyści (m.in. wiedzę na temat konkurencji, czy też opinie klientów o produktach), co wskazuje na konieczność popularyzacji tej koncepcji wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Stosowanie tej koncepcji staje się kluczowym elementem strategii podmiotów sektora e-commerce, gdyż otoczenie jest najistotniejszym źródłem wiedzy pozwalającej na ekspansję i dalszy ich rozwój. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie relacji pomiędzy „otwartością” małych i średnich przedsiębiorstw na otoczenie a rozwojem e-commerce w Polsce.
In e-commerce, which is characterized by high competitiveness, cooperation with other organizations allows for synergies. The e-commerce sector uses open innovation to attract new customers, increase their reach and profits. The study suggests that companies in the e-commerce sector which adopt the concept of “open innovation” achieve benefits (including knowledge about competitors as well as customer feedback about products), which points to the need of popularizing e the concept among small and medium-sized enterprises (SMEs). Applying this concept becomes a key element of the strategy for operators in the sector of e-commerce, because the environment is the most important source of knowledge that enables them to expand and further their development. The purpose of this article is to show the relationship between the „openness” of small and medium-sized enterprises towards the environment and the development of e-commerce in Poland.
Opis
Słowa kluczowe
handel internetowy , innowacje , otwarte innowacje , e-commerce , innovations , open innovation
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 286-297