Perspektywy rozwoju elektronicznej administracji w województwie podkarpackim w opinii mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli administracji publicznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Wilk, Sławomir
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących rozwoju elektronicznej administracji. W publikacji zaprezentowano materiał badawczy, zgromadzony podczas prowadzenia indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz zogniskowanych wywiadów grupowych. Respondentami byli zarówno korzystający, jak i niekorzystający z elektronicznej administracji przedstawiciele mieszkańców, przedsiębiorców oraz administracji publicznej z województwa podkarpackiego. Wyniki badań wykazały, że głównymi powodami niekorzystania z elektronicznej administracji są: brak potrzeby korzystania, brak takich usług, słabe zaufanie do elektronicznych form kontaktu z urzędem oraz przyzwyczajenie do tradycyjnego sposobu załatwiania spraw urzędowych. Niemniej jednak większość osób zaproszonych do udziału w badaniu, nawet przy pewnych zastrzeżeniach, oceniała pozytywnie kierunek zmian w zakresie załatwiania spraw urzędowych i dostrzegała postęp w liczbie i jakości usług dostępnych za pośrednictwem Internetu. Uczestnicy badania zastrzegają, że starsze osoby w większości nie będą zainteresowane taką formą kontaktu z urzędem, gdyż nie mają odpowiednich umiejętności ani zaufania do rozwiązań elektronicznych, mają natomiast spore przyzwyczajenie do osobistych kontaktów z urzędnikami. Jednocześnie podkreślają, że osoby młode będą otwarte na nowe możliwości załatwiania spraw urzędowych i ze względu na współczesny styl życia oraz ogrom obowiązków zawodowych będą chętnie sięgać po e-usługi oferowane przez urzędy.
The article presents the results of research into the development of electronic administration. The presented research material was collected via individual in-depth interviews as well as focused group interviews. The group of respondents consisted of citizens, businessmen and administrative employees from the Podkarpackie region who use and do not use electronic administration. The results of research have shown that the main reasons of not using electronic administration are: a lack of necessity for using such services, not enough trust in these kinds of contacts as well as the habit of using traditional forms. Nevertheless, most of the respondents, even having somereservations, assessed the direction of changes in the way of settling council matters as positive. They also perceived progress in the number and quality of services available in the Internet. The respondents underline that in most cases elderly people are not interested in such forms of contacts with the local government. They have neither suitable skills nor trust for electronic solutions and are accustomed to contacting administrative offices in person. At the same time respondents stress that young people are interested in new ways of settling official matters. Moreover, due to their modern lifestyles and considerable number of chores, they will be using e-services quite frequently.
Opis
Słowa kluczowe
elektroniczna administracja , e-urząd , województwo podkarpackie , electronic administration , e-goverment , the Podkarpackie region
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 354-371