Znaczenie systemów klasy Enterprise Content Management (ECM) dla przedsiębiorstw oraz ich perspektywy technologiczne i rynkowe

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Trąbka, Jan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Systemy klasy Enterprise Content Management (ECM) to obecnie jedno z kluczowych narzędzi IT wdrażanych w przedsiębiorstwach. Świadczy o tym ogromna dynamika rynku, jego stale rosnące wartości i główni gracze, opisywane przez analityków firm badawczo-analitycznych Gartner Inc. (Magic Quadrant for ECM 2013) czy Radicati (Enterprise Content Management Market, 2013–2017). Celem artykułu stało się zaktualizowanie pojęcia content oraz zdefiniowanie pojęcia platformy ECM. Następnie platformy ECM zostały przedstawione w perspektywie technologicznej oraz rynkowej. Samo pojęcie zarządzania treścią i jego składowe technologie ewoluowały przez ostatnie dwadzieścia lat. Ewolucję pojęcia oraz aktualne miejsce zarządzania treścią w przedsiębiorstwie zaprezentowano w pierwszych dwóch częściach pracy. Główne komponenty oraz technologie wykorzystywane do tworzenia platform ECM omówiono w części trzeciej, na przykładzie jednego z dynamiczniej rozwijających się, według rankingu Gartnera, produktów tej klasy – platformy Alfresco. Analiza dynamiki światowego rynku ECM oraz wskazanie trendów jego rozwoju stanowić będzie podsumowanie artykułu. Niniejsza praca będzie wstępem do rozważania problemu stworzenia dedykowanych narzędzi analityczno-projektowych służących w projektach wdrożeniowych systemów klasy ECM.
Enterprise Content Management (ECM) class systems are nowadays one of the key IT tools implemented in enterprises. This fact is easily witnessed by the growth of the Enterprise Content Management market and its most important players as described by analysts from such research and analytical companies as Gartner Inc. (Magic Quadrant for ECM 2013) or Radicati (Enterprise Content Management Market, 2013-2017). The aim of this paper is to update the notion of “content” and to define the concept of ECM platform. ECM platforms will be presented in the technological as well as market perspective. The concept of content management and its component technologies have evolved over the last twenty years. The evolution of that concept and the present place of content management in enterprises are presented in the first two parts of the paper. The main components and technologies employed to create ECM platforms are discussed in the third part of the paper using the example of the Alfresco platform which is quoted as the most dynamically developing one in the Gartner ranking. The concluding part of this paper features the analysis of the dynamics of the ECM market as well as presents its development trends. This paper serves only as an introduction to the deliberations on the problem of creating dedicated analytical and design tools to be used in the implementation projects of ECM class systems.
Opis
Słowa kluczowe
Enterprise Content Management (ECM) , zarządzanie treścią , zarządzanie wiedzą , systemy workflow , repozytorium dokumentów , content management , knowledge management , workflow systems , documents repository
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 307-320