Informacja ekologiczna – współczesne dylematy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Szczypa, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Współczesne uwarunkowania gospodarki zrównoważonego rozwoju wskazują na rosnące zapotrzebowanie i znaczenie informacji ekologicznej. Doświadczenia jednostek gospodarczych, inwestorów giełdowych, społeczeństwa skłaniają do stwierdzenia, że informacja ekologiczna może być siłą hamującą, jak i sprzyjającą w realizacji przedsięwzięć gospodarczych, a dostęp do niej jest utrudniony. Celem artykułu jest zidentyfikowanie i opisanie współczesnych dylematów związanych z pozyskaniem, prezentacją i wykorzystaniem informacji ekologicznej. Do napisania artykułu zostały wykorzystane: analiza stron internetowych jednostek gospodarczych, analiza literatury oraz doświadczenia własne autora zdobyte w trakcie obserwacji uczestniczącej i wywiadów.
Contemporary conditions for the sustainable development of the economy indicate a growing need and importance of ecological information. The experience of the business, stock market investors and the public tend to infer that environmental information can be a negative as well as favorable force in the implementation of economic projects and access to which, is difficult. The purpose of this article is to identify and describe contemporary dilemmas related to the acquisition, presentation and use of environmental information. In preparing the article, surveys, website analyses of entities and analysis of literature were used along with the author's own experience gained during participant observation and interviews.
Opis
Słowa kluczowe
informacja ekologiczna , Internet , działalność proekologiczna , ecological information , the Internet , ecological activities
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 275-285