Zdolność do innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce warunkiem ich rozwoju i podnoszenia konkurencyjności rynkowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Stanisławski, Robert
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Innowacyjność jest kluczowym czynnikiem służącym podnoszeniu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie z założeniami gospodarki opartej na wiedzy (GOW), według których UE ma stać się bardziej konkurencyjnym obszarem na świecie (poprzez podnoszenie swojej innowacyjności), zdolnym do rywalizowania z potęgami azjatyckimi oraz USA. Należy przyjąć, że stopień nowości przedsiębiorstw uzależniony jest od wielu czynników, wśród których jednym z ważniejszych jest zdolność do innowacji. W odniesieniu do przedsiębiorstw mniejszej skali (MSP) kształtowanie zdolności jest niezwykle istotne z punktu widzenia ich rozwoju innowacyjnego. Jednakże – jak pokazują badania – główne działania tych przedsiębiorstw koncentrują się bardziej na poprawie zewnętrznych zdolności (absorpcyjnych i asymilacyjnych), niż wewnętrznych (w zakresie własnego potencjału), czego efektem jest brak możliwości samodzielnego rozwoju tych przedsiębiorstw. Celem tego krótkiego opracowania jest dokonanie analizy zdolności do innowacji wśród MSP w Polsce, z uwzględnieniem poziomu ich zróżnicowania w zależności od wielkości i wieku (stażu rynkowego) oraz ich poziomu innowacyjności. Opracowanie to weryfikuje znaczenie zdolności innowacyjnych sektora MSP w procesie podnoszenia jego konkurencyjności rynkowej.
Innovation is a key factor for improving of the competitiveness among small and medium-sized enterprises (SMEs) according to the knowledge-based economy (KBE), in which the EU has become more competitive region in the world (by raising their innovation). The novelty level of SME depends on many factors – the most important is innovative capability to innovate. Regarding to smaller-scale enterprises (SMEs) creating of its capability is extremely important from the point of view of their innovative development. However, research shows that the main activities of these companies are focused on improving the external capability (absorption and assimilation) than internal (in terms of their potential), so there is no possibility of independent development of these enterprises in the long term. The purpose of this short paper is to analyze the capacity for innovation among SMEs in Poland, taking into account their level of differentiation in depending on the size and age and their level of innovativeness. This study verifies the importance of the innovation capacity of SMEs in the process of raising its market competitiveness.
Opis
Słowa kluczowe
innowacje , zdolność do innowacji , małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) , zasoby przedsiębiorstwa , gospodarka oparta na wiedzy , innovation , innovation capability , small and medium enterprises (SME) , enterprise resources , knowledge based economy
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 260-274