Tempo rozwoju ICT w Polsce oraz syntetyczna ocena dystansu Polski od krajów Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Wojnar, Jolanta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza dynamiki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2004–2013 oraz ocena pozycji Polski na tle krajów UE w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych wśród osób indywidualnych i w przedsiębiorstwach. W badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy pozycja Polski w aspekcie budowy społeczeństwa informacyjnego zmieniła się znacząco na przestrzeni 10 lat. Przedstawiono najnowsze dane statystyczne dotyczące różnych aspektów społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej. Spośród wielu metod analizy wielowymiarowej zastosowano metodę pozycyjną opartą na medianie.
The aim of the study is to analyze the dynamics of development of the information society in Poland in the years 2004–2013, and to rate Poland’s position against the EU in the use of ICT in households, among individuals and enterprises. The study sought to answer the question as to whether the Polish position in terms of building the information society has changed significantly over the past 10 years. The most recent statistics on various aspects of the information society in the European Union were presented. Of the many methods of multivariate analysis, a positional method based on the median was used.
Opis
Słowa kluczowe
społeczeństwo informacyjne , metody porządkowania liniowego , analiza wielowymiarowa , information society , linear ordering methods , multivariate analysis
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 372-381