Repozytorium UR

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010)

DSpace Repository

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010)

 

Recent Submissions

 • Smoleń, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010)
  W opracowaniu zaprezentowano istotę, znaczenie i dynamikę działalności Tarnobrzeskiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej. Zaprezentowano parametry gospodarcze diagnozujące wyniki, a także efekty rozwoju Strefy oraz ich wpływu ...
 • Gajdek, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010)
  Założeniem pracy była analiza wykorzystania środków finansowych z funduszu SAPARD na terenie województwa podkarpackiego. Powyższy cel zrealizowano w głównej mierze dzięki analizie materiałów udostępnionych przez Rzeszowski ...
 • Kasprzyk, Beata; Wojnar, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010)
  Problem pomiaru nierównomierności dochodowych jest ważnym zagadnieniem. Przedstawiono teoretyczne aspekty dotyczące podstawowych miar nierówności dochodowych określających odstępstwo od rozkładu egalitarnego dochodów, ...
 • Wałęga, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010)
  Wyposażenie w przedmioty trwałego użytkowania zapewnia komfort życia. Liczba i jakość posiadanych sprzętów świadczą nie tylko o stanie zamożności gospodarstwa domowego, ale także o stopniu jego nowoczesności. Ciągły postęp ...
 • Zalega, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010)
  Obecnie wyższy poziom życia jest utożsamiany z wyższą konsumpcją usług. Serwicyzacja konsumpcji wpisuje się zatem w proces utrwalania nowych wzorców zachowań i stylu życia. Dzieje się tak dlatego, ponieważ usługi pełnią ...
 • Gorczyca, Mirosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010)
  W artykule przedstawiono dane o zmianach i zróżnicowaniu sytuacji ekonomicznej ludności w latach 1999–2007 w ujęciu międzywojewódzkim. Zaprezentowano je na podstawie informacji o przeciętnym poziomie: płac, emerytur i rent ...
 • Hnatyszyn-Dzikowska, Anna; Wyszkowska, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010)
  Procesy zachodzące w sektorze ochrony zdrowia oddziałują zarówno na wymiar ekonomiczny, społeczny oraz zdrowotny, mając kluczowe znaczenie dla spójności społeczno-ekonomicznej gospodarki. Bezsporny wydaje się fakt, że bez ...
 • Adamska-Chudzińska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010)
  W artykule podjęta została podjęła próba wykazania, że nowy sposób postrzegania roli człowieka w efektywnym realizowaniu celów strategicznych organizacji skłania do zwrócenia baczniejszej uwagi na psychospołeczne aspekty ...
 • Kawa, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010)
  W artykule przedstawiono rozwój sektora usług w Polsce w okresie przemian gospodarczych oraz wpływ integracji z UE na ten proces. W krajach wysoko rozwiniętych największy udział mają zatrudnieni w sektorze usług, następnie ...
 • Matusiak, Joanna; Szewczyk, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010)
  Obecne metody badań rynku pracy, głównie sondażowe nie dają pełnego obrazu stanu rynku pracy w Polsce i w szczególnych regionach. Obszar analiz rynku pracy wymaga nowych, dokładniejszych metod badawczych, kompletujących ...
 • Jodkowska, Lilianna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010)
  Celem opracowania jest przedstawienie wprowadzonych w Niemczech w 2005 r. reform systemu zasiłków dla bezrobotnych określanych potocznie reformą Hartz IV, której centralnym motywem było hasło „socjalne państwo aktywujące” ...
 • Barwińska-Małajowicz, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010)
  W niniejszym opracowaniu poruszona została problematyka związana z oddziaływaniem modelu „flexicurity” na modernizację rynków pracy wybranych państw europejskich. W części początkowej w sposób syntetyczny przedstawiono ...
 • Pellešová, Pavlína (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010)
  Artykuł opisuje wpływ podstawowych czynników rozwoju makroekonomicznych danych gospodarki Republiki Czeskiej w roku 2008. Czynnikiem, który prezentuje wywój gospodarki czeskiej jest czynnik vzrostu gospodarki, tzn. tempo ...
 • Paulík, Tibor (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010)
  Stať analyzuje konvergenční proces české ekonomiky v roce 2008. Pro hodnocení nominální konvergence jsou východiskem Maastrichtská kritéria, tj. cenová stabilita, úrokové míry, vládní deficit, veřejný dluh, stabilita ...
 • Frączek, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010)
  Kraje podejmujące działania służące unowocześnieniu sektora energii niejednokrotnie podczas realizacji projektów inwestycyjnych w sektorze napotykają w swych działaniach opór części społeczeństwa związany z wystąpieniem ...
 • Fura, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010)
  Artykuł prezentuje problematykę finansowania ochrony środowiska w Polsce, w aspekcie realizacji założeń zrównoważonego rozwoju. W opracowaniu zawarto teoretyczne rozważania na temat idei ekorozwoju i ochrony środowiska, ...
 • Poteraj, Jarosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010)
  Badanie rozwoju historycznego i stanu obecnego systemu emerytalnego Rosji stanowi przyczynek do poszukiwania w tym systemie rozwiązań, które w międzynarodowych porównaniach warto wykorzystywać. Jednocześnie autor stawia ...
 • Szul, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010)
  Wraz z procesem przemian ustrojowych w Polsce rozpoczął się proces prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. W prywatyzacji polskich zakładów istotny jest udział kapitału zagranicznego. Jednak opinie o jego obecności, ...
 • Kucharek, Daniel (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010)
  Rozpoczęty proces prywatyzacji giełdy warszawskiej niesie duże nadzieje związane z przyspieszeniem jej rozwoju w przyszłości. Analizując jednak wyniki dotyczące kapitalizacji i liczby notowanych spółek, jakie kształtowały ...
 • Grzebyk, Bogumiła (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010)
  Przedsięwzięcia związane z finansowaniem ochrony środowiska w Polsce stanowią integralną część rynku finansowego gospodarki i jednocześnie podstawowy element polityki ekologicznej naszego kraju. W latach 2003–2007 odnotowano ...

View more