Nakłady inwestycyjne w ochronie środowiska a realizacja założeń rozwoju zrównoważonego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Fura, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł prezentuje problematykę finansowania ochrony środowiska w Polsce, w aspekcie realizacji założeń zrównoważonego rozwoju. W opracowaniu zawarto teoretyczne rozważania na temat idei ekorozwoju i ochrony środowiska, ponadto wymieniono poszczególne elementy składające się na system finansowania ochrony środowiska w Polsce oraz wskazano na dokonujące się w nim przemiany. Na podstawie danych wtórnych dokonano analizy źródeł finansowania nakładów inwestycyjnych w ochronie środowiska, w województwie podkarpackim w latach 2005–2007. Dla wymienionego okresu przeanalizowano zmiany w strukturze finansowania nakładów inwestycyjnych w ochronie środowiska według źródeł inwestowania. Dla roku 2007 zaprezentowano strukturę nakładów inwestycyjnych według grup inwestorów oraz wskazano na podstawowe kierunki inwestowania w ochronie środowiska w województwie podkarpackim.
The article presents the problems connected with the issue of financing the environmental protection in Poland, in view of the accomplishment of the sustainable development. The paper involves theoretical considerations about the idea of the sustainable development, moreover the components of the system of financing the environmental protection in Poland were discussed and the directions of its changes were showed. On the base of the repeated data the analysis of the financing sources of the capital investments in the environmental protection in Podkarpacie voivodship, in the period of 2005–2007, was presented. For the mentioned period the changes in financing structure of the capital investment in environmental protection, according to sources of the financing were studied. For the year 2007 the structure of capital investment, according to investors group, was showed and the main directions of the changes in financing the capital investments were pointed.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010), s. 303–313