Finansowanie ochrony środowiska w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Grzebyk, Bogumiła
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedsięwzięcia związane z finansowaniem ochrony środowiska w Polsce stanowią integralną część rynku finansowego gospodarki i jednocześnie podstawowy element polityki ekologicznej naszego kraju. W latach 2003–2007 odnotowano wzrost wielkości nakładów na ochronę środowiska ogółem, jak również w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Taką samą tendencję odnotowano w odniesieniu do: wydatków inwestycyjnych, kosztów bieżących i wydatków gospodarstw domowych. Nie jest to jednak na tyle znaczący wzrost, aby mówić o procesie dynamizowania inwestycji związanych z ochroną środowiska w naszym kraju. Stowarzyszenie Polski z Unią Europejską, a później pełne w niej członkostwo wpłynęło na zmianę struktury źródeł finansowania nakładów inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska w Polsce i województwie podkarpackim w latach 2000–2007. Oprócz funduszy: ISPA, Spójności i funduszy strukturalnych, inwestycje w zakresie ochrony środowiska w Polsce współfinansowane były również w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (NMF i MF EOG). W okresie budżetowym Unii Europejskiej 2007–2013 podstawą finansowania wielkich przedsięwzięć ekologicznych w naszym kraju jest Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”. Główną rolę odgrywał będzie Fundusz Spójności, którego nadrzędnym celem jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska.
Enterprises connected with finansing of environment protection in Poland constitute an integral part of the financial market of the economy and simoultaneously the basic component of the Polish ecological policy. In the years 2003–2007 an increase in the size of expenditure was noted in both in general and per capita. The same tendency was stated with reference to: capital spendings, overheads and household expenditure. However, it is not such a significant increase to say about the process of dynamizing investments connected with environment protection in our country. Polish affiliation with the European Union and full membership then influenced the change of the structure of finansing sources of capital investment connected with environment protection in Poland and the province of Podkarpackie in the years 2000–2007. Apart from funds: ISPA, cohesion and structural funds, investments in environment protection in Poland were also cofinanced in the ranks of Norwegian Financial Mechanism and European Economic Area (EEA) Financial Mechanism. In the budget period 2007–2013 in the European Union the basis for finansing great ecological enterprises in our country is the Operational Programme “Infrastructure and Environment”. The Cohesion Fund is going to play the leading part. Its superior purpose is enhancement of social and economical cohesion of the Union via finansing large projects contributing the coherent whole in the ranks of the environment protection.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010), s. 293–302