Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 41
 • Pozycja
  Dynamika działalności Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010) Smoleń, Marek
  W opracowaniu zaprezentowano istotę, znaczenie i dynamikę działalności Tarnobrzeskiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej. Zaprezentowano parametry gospodarcze diagnozujące wyniki, a także efekty rozwoju Strefy oraz ich wpływu na rozwój lokalny w warunkach gospodarki rynkowej. Przedstawiono liczbę utworzonych, utrzymanych miejsc pracy oraz zaangażowanie kapitału inwestycyjnego. Ukazano także potencjalne korzyści ekonomiczne możliwe do uzyskania w obrębie działalności TSSE.
 • Pozycja
  Fundusz SAPARD i jego wykorzystanie w sektorze rolniczym na Podkarpaciu
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010) Gajdek, Grażyna
  Założeniem pracy była analiza wykorzystania środków finansowych z funduszu SAPARD na terenie województwa podkarpackiego. Powyższy cel zrealizowano w głównej mierze dzięki analizie materiałów udostępnionych przez Rzeszowski Oddział Regionalny ARiMR. Program SAPARD – obok znaczącego wsparcia inwestycji na terenach wiejskich umożliwił upowszechnienie wiedzy o przepisach i zasadach stosowanych w Unii Europejskiej. Analizując wydatkowanie środków przez rolników na Podkarpaciu daje się zauważyć, że gospodarstwa są niedoinwestowane, brak jest infrastruktury i podstawowych maszyn, które to były głównym przedmiotem dofinansowania.
 • Pozycja
  Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w regionie podkarpackim
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010) Kasprzyk, Beata; Wojnar, Jolanta
  Problem pomiaru nierównomierności dochodowych jest ważnym zagadnieniem. Przedstawiono teoretyczne aspekty dotyczące podstawowych miar nierówności dochodowych określających odstępstwo od rozkładu egalitarnego dochodów, przedstawiono ich własności i sposób zastosowania. Praca dotyczy także analizy ilościowej nierównomierności dochodowych w gospodarstwach domowych. Na podstawie danych empirycznych dotyczących dochodów rozporządzalnych badanej próby losowej gospodarstw na Podkarpaciu określono stopień nierówności dochodowych ogółem i dodatkowo w grupach gospodarstw sklasyfikowanych według wykształcenia głowy gospodarstwa. Analiza porównawcza według różnych miar nierówności wskazała, iż nierówności dochodowe wzrastają wraz ze wzrostem wykształcenia. Poziom nierównomierności zmienia zasadniczo także metodyka ważenia dochodów (uwzględniająca skład społeczno-demograficzny gospodarstwa).
 • Pozycja
  Wyposażenie w przedmioty trwałego użytkowania a spójność ekonomiczna gospodarstw domowych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010) Wałęga, Agnieszka
  Wyposażenie w przedmioty trwałego użytkowania zapewnia komfort życia. Liczba i jakość posiadanych sprzętów świadczą nie tylko o stanie zamożności gospodarstwa domowego, ale także o stopniu jego nowoczesności. Ciągły postęp techniczny i technologiczny zmusza konsumentów do okresowej wymiany posiadanego sprzętu. Główna hipoteza zakłada, że spójność ekonomiczną gospodarstw domowych można określić na podstawie zróżnicowania dochodów i wyposażenia gospodarstw domowych. W opracowaniu zostały przedstawione wybrane aspekty spójności ekonomicznej gospodarstw domowych. Analizie poddano kształtowanie się dochodów, nierówności dochodowych i poziomu wyposażenia w przedmioty trwałego użytkowania gospodarstw domowych w Polsce. Empiryczna część artykułu została opracowana na podstawie indywidualnych danych pochodzących z badania budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonych przez GUS w latach 2003 i 2007.
 • Pozycja
  Miejsce usług w konsumpcji gospodarstw domowych wysokodochodowych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010) Zalega, Tomasz
  Obecnie wyższy poziom życia jest utożsamiany z wyższą konsumpcją usług. Serwicyzacja konsumpcji wpisuje się zatem w proces utrwalania nowych wzorców zachowań i stylu życia. Dzieje się tak dlatego, ponieważ usługi pełnią wiele funkcji, m.in. umożliwiają korzystanie z osiągnięć cywilizacyjnych (np. usługi telekomunikacyjne), wzbogacają osobowość człowieka (np. usługi edukacyjne, kulturalne, zdrowotne), są istotnym elementem czasu wolnego (usługi gastronomiczne, pielęgnacyjne, turystyczne), a także pozwalają zabezpieczyć szeroko pojęte finanse gospodarstw domowych (np. usługi ubezpieczeniowe, bankowe). Dowodzi to, że współczesne gospodarstwa domowe coraz częściej i w coraz większym zakresie korzystają z różnego rodzaju usług, zwłaszcza tych, które rozwinęły się w wyniku postępującego procesu globalizacji i internacjonalizacji. Ponieważ usługi w coraz większej mierze przyczyniają się do kreowania nowych potrzeb i ich zaspokajania, w artykule skoncentrowano się na omówieniu miejsca usług w konsumpcji gospodarstw domowych wysokodochodowych. Po omówieniu metodologii i założeń badania przeanalizowano kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych wysokodochodowych na usługi, a następnie poziom zaspokojenia potrzeb w tym zakresie oraz uwarunkowania decyzji związane z zakupem różnego rodzaju usług. Podsumowanie rozważań i ważniejsze wnioski kończą niniejszy artykuł.